1 / 33

Cụm tính từ đi với giới từ

Get a hint
acceptable to
Click the card to flip