Try the fastest way to create flashcards

Stěhování národů - letopočty

5.0 (2 reviews)
Get a hint
375
Click the card to flip 👆
1 / 16
1 / 16

Students also viewed

Terms in this set (16)
375
Ostrogóti poraženi Huny
378
bitva u Adrianopole
395
rozdělení Římské říše na západní a východní
407
odchod Římanů z Britských ostrovů
410
Řím vypleněn Vizigóty
429
přesun Vandalů do Afriky
439
Kartágo dobyto Vandaly
451
bitva na Katalaunských polích
453
smrt Attily
455
Řím dobyt Vandaly
476
Romulus Augustus sesazen Odoakerem (zánik západořímské říše)
534
dobytí Vandalského království Belisarem
552
dobytí Ostrogótského království Narsem
558
příchod Avarů do Evropy
582
rozšíření Slovanů na Balkán