14 terms

Stationery

STUDY
PLAY
书包
shū bāo ( schoolbag)
书包在桌子上。
shū bāo zài zhuō zi shang. ( The schoolbag is on top of the desk.)
铅笔
qiān bǐ ( pencil)
橡皮
xiàng pí ( eraser)
尺子
chǐ zi ( ruler)
彩笔
cǎi bǐ ( colour pen)
日记本
rì jì běn (diary)
课本
kè běn ( textbook)
练习本
liàn xí běn ( notebook)
剪刀
jiǎn dāo ( scissors)
文具
wén jù (stationery)
电脑
diàn nǎo ( computer)
笔记本电脑
bǐ jì běn diàn nǎo ( laptop)
这是谁的电脑?
zhè shì shéi de diàn nǎo? ( Whose computer is this?)