#1-25 - Uwch Ceredigion - Geirfa Uned 1-25 gyda sain

#1-25 - Uwch Ceredigion - Geirfa Uned 1-25 gyda sain
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

papur bro
local Welsh paper
cynhyrchwyr
producers
gohebydd
correspondent
gohebwyr
correspondents
am y tro
for the time being
o leiaf
at least
awyddus
eager
golygydd
editor
sefydlu
to establish
bwrdd golygyddol
editorial board
llwyddiannus
successful
denu
to attract
hela
to hunt
corn hela
hunting horn
dychwelyd
to return
crud
cradle
dymchwel
to topple
cleddyf
sword
cleddyfau
swords
blaidd
wolf
bleiddiaid
wolves
claddu
to bury
esboniad
explanation
esboniadau
explanations
dan glo
locked
o'r tu fewn
from inside
gŵn nos
nightgown
datgloi
to unlock
tynnu dillad
take off clothes
gloywi
to polish up
moethus
luxurious
gwella
to improve
llawn-amser
full-time
arbenigwr
expert
arbenigwyr
experts
blaendal
deposit
meithrin
nursery
manylion
details
cefnogwr
supporter
cefnogwyr
supporters
gwely angau
deathbed
Pabydd
Catholic
sut beth
such a thing
crefydd (b.)
religion
crefyddau
religions
yn gyffredinol
generally
perthyn
to belong
dyfarnwr
referee (mewn gêm)
dyfarnwyr
referees
dall
blind
brodorol
native / indigenous
Sipsi
gypsy
Sipsiwn
Gypsies
gwlad (b)
country
gwledydd
countries
pur
pure
rhyfeddod
wonder / marvel
safonol
standard / of quallity
seiliedig
based
amrywio
to vary
ardal (b.)
area / part of the country
ardaloedd
areas
difyrrwr
entertainer
Cwm Nedd
Vale of Neath
heb oedi dim
without delay
yn ddiweddarach
later
darlithydd
lecturer
darlithwyr
lecturers
cynllun
plan, project, scheme
cynlluniau
plans
lleiafrif
minority
lleiafrifoedd
minorities
sefydlu
to establish
Undeb Ewropeaidd
European Union
cyfrwng
medium
cyfryngau
media
cyfarwyddwr
director
cyfarwyddwyr
directors
ymarferol
practical
amod (b)
condition
amodau
conditions
hysbyseb
advertisement
cynnig amdani
apply for it
cymwysterau
qualifications
priodol
appropriate
amgáu
to enclose
amgaeais i
I enclosed
ffurflen gais
applicaton form
canolwr
referee (for a job)
erchyll
atrocious
llunio
draw up
aneffeithiolrwydd
ineffectiveness
cynrychiolydd
representative
cynrychiolwyr
representatives
arwyddair
motto
iawndal
compensation
cwyno
to complain
cyflwr
condition, state
twll
hole
tyllau
holes
anhwylustod
inconvenience
tri chan punt
three hundred pounds
difrod
damage
dioddef
to suffer
diogelwch
safety
trigolyn
resident (of an area)
trigolion y pentref
the residents of the village
osgoi
to avoid
gwneir
is done
difrifol
serious
treth (b.)
tax
trethi
taxes
anwybyddu
to ignore
trwsio
to repair, to mend
gwrthod
to refuse
cymydog
neighbour
cymdogion
neighbours
adnabyddus
renowned
cenhadwr
missionary
Dulyn
Dublin
Iwerddon
Ireland
prifddinas
capital city
tlawd
poor
astudio
to study
elusennau
charities
lleddfu
to alleviate
dioddefaint
suffering
cyflyru
to condition
gwrthwynebu
to oppose
gohebydd
reporter
hawl
a right
hawliau
rights
diweithdra
unemployment
cwta
abrupt
yn rhwym o
bound to
pobl groenddu
black people
niweidio
to harm
caethwas
slave
caethweision
slaves
perchennog
owner
goddrych
subject (gram.)
gwrthrych
object (gram.)
amodol
conditional
disodli
to replace
cysylltu
to link
dadansoddi
to analyse
wedi'r cyfan
after all
ar fin
on the point of
addysg
education
addysg dda
good education
trugareddau
bric-a-brac
degawd
decade
degawdau
decades
egwyddor
principle
egwyddorion
principles
sail
foundation
seiliau
foundations
arbed
to spare
tystiolaeth
evidence
y dystiolaeth dda
the good evidence
cyfnod
era
cyfnodau
eras
ased
asset
asedau
assets
benthyg
to lend
benthycais i
I borrowed
cenedl
nation
y genedl fach
the small nation
cenhedloedd
nations
gwrthrych
object
gwrthrychau
objects
gŵr bonheddig
gentleman
Llys yr Ynadon
Magistrates' Court
tyngu llw
to swear an oath
Yr Almaen
Germany
honni
to claim
honnais i
I claimed
o flaen ei well
in court (on a charge)
tystiolaeth (b.)
evidence
swyddog
officer
swyddogion
officers
dirwyo
to fine
dirwyais i
I fined
y cyhoedd
the public
gwastraffu
to waste
gwastraffais i
I wasted
oriel gyhoeddus
public gallery
afraid dweud
there's no need to say
cymunedol
community
dyled (b.)
debt
dyledion
debts
claf
a patient
cleifion
patients
Llanfair-ym-Muallt
Builth Wells
Trefyclo
Knighton
ymgyrchydd
campaigner
ymgyrchwyr
campaigners
pryder
worry
pryderon
worries
bygythiad
threat
bygythiadau
threats
gwthio
to push
bodlon
contented, willing
anfodlon
discontented, unwilling
angen
a need
anghenion
needs
arwain
to lead
yn y pen draw
in the end
er hyn
despite this
llefarydd
spokesperson
golygu
to mean
blaenoriaeth (b)
priority
triniaeth (b)
treatment
triniaethau
treatments
mynegi
to express
meddai
said (with quotations)
ymchwil (b.)
research
darganfod
to discover
darganfyddais i
I discovered
genyn
gene
genynau
genes
rhannol
partly
ymennydd
brain
amharu (ar)
to impair, to affect adversely
gwirfoddolwr
a volunteer
gwirfoddolwyr
volunteers
tueddiad
tendency
tueddiadau
tendencies
plant sydd â ...
children who have ...
gweithredu
to act, to operate
barcut
kite
dywediad
saying
dywediadau
sayings
cyffredin
common
prin
rare
goroesi
to survive
graddol
gradual
boncath (boda)
buzzard
llygaid barcut
sharp eyed
achub
to save
llythyren
letter (of alphabet)
y llythyren gyntaf
the first letter
marchnad
market
y farchnad fach
the small market
uniongyrchol
direct
gogoniant
glory
ei holl ogoniant
all its glory
difrod
damage
taro
to strike
diflannu
to disappear
nythu
to nest
cwt fforchog
forked tail
Canol Oesoedd
Middle Ages
marwolaeth (b.)
death
marwolaethau
deaths
tywysog
prince
tywysogion
princes
anlwc
misfortune
carwriaeth (b.)
courtship
carwriaethau
courtships
uchelwr
nobleman
uchelwyr
noblemen
bardd
poet
beirdd
poets
claddu
to bury
abaty
abbey
abatai
abbeys
Ystrad Fflur
Strata Florida
Cardi
rhywun o Geredigion / rhywun sydd ddim yn hoff o wario arian
gweinydd
attendant
asiantaeth (b.)
agency
asiantaethau
agencies
cyfarwyddwr
director
cyfarwyddwyr
directors
amgylchedd
environment
bygythiad
threat
bygythiadau
threats
llifogydd
floods
atal
to prevent
cofrestru
to register
eiddo
property
arfordir
coast
amcangyfrif
to estimate
e-bost
email
difrodi
to damage
cam
step
camau
steps
amddiffyn
to protect
gwadu
to deny
gwybodaeth (b)
information
ynglŷn â
concerning
diweddaraf
most recent
rhyfeddol
amazing
gwarchod
to guard
dyn dierth
stranger, dynion dierth (llu.)
faint o ffordd?
how far?
pum milltir
five miles
dwy filltir
two miles
golwg (b.)
look
blinedig
tired
roedd golwg flinedig arno fe
he looked tired
cwrwgl
coracle
cwryglau
coracles
dull
method
dulliau
methods
heliwr
hunter
helwyr
hunters
gorchudd
cover
croen
skin
crwyn
skins
ych
ox
ychen
oxen
iro
to grease
saim
grease
atgyweirio
to mend/repair
gynnon ni
gyda ni
twrnai
solicitor
twrneiod
solicitors
gorymdaith (b.)
procession
achlysur
occasion
gwirioneddol
really
mwyafrif
majority
di-rif
countless
arddel
to profess
calonogol
encouraged
pais a betgwn
tradional Welsh dress: a petticoat and overcoat, made of Welsh flannel
hunaniaeth (b.)
identity
ymdeimlad
feeling
Gwyddel
Irishman
Gwyddelod
Irish people
Aelod Cynulliad
Assembly Member
ymgeisydd
candidate
ymgeiswyr
candidates
etholaeth (b.)
constituency
etholaethau
constituencies
poblogrwydd
popularity
gwella
to improve
etholiad
election
etholiadau
elections
ffon (b.)
stick
ffyn
sticks
Cwm Nedd
the Neath Valley
ogof (b.)
cave
ogofâu
caves
llwyddiant
success
llwyddiannau
successes
cannoedd
hundreds
arf
a weapon
arfau
weapons
arfog
armed
gem
jewel
gemau
jewels
ymadael â
take leave of
dihuno
to awake
dod o hyd i
to come across
dathlu
to celebrate
meddai
said (with quoted speech)
hynaf
oldest (literary form)
ymddeol
to retire
llysenw
nickname
llysenwau
nicknames
chwarel
(b.) quarry
chwareli
quarries
poblogaidd
popular
sylwad
comment
sylwadau
comments
cysyniad
concept
cysyniadau
concepts
i'r perwyl hwn
to this end
ymgynghorol
consultative
ystyried
to consider
ystyriais i
I considered
croesawu
to welcome
cyfarwyddwr
director
addysg (b.)
education
dim . . . chwaith
not . . . either
gwylan
seagull
gwylanod
seagulls
undeb
union
undebau
unions
fforwm
forum
fforymau
forums (llu.)
rhwystro
to prevent
cefn gwlad
countryside
dyfalu
speculation
trafodaethau
negotiations
galwadau
demands
perchnogion tir
landowners
papur ymgynghorol
consultative paper
deddf (b.)
act of parliament
deddfau
acts of parliament
crwydro
to roam
llwybrau cyhoeddus
public footpaths
dadlau
to argue
hawl
a right
ffyrnig
fierce
brwydr (b.)
battle
cymdeithasau
societies
llefarydd
spokesperson
awgrymu
to suggest
llachar
bright
cydweithiwr
colleague
cydweithwyr
colleagues
ar y pryd
at the time
cysylltiad
connection
daearegol
geological
ffenomen
phenomenon
elusen (b.)
charity
elusennau
charities
cronfa (b.)
fund
cronfeydd
funds
Llywodraeth San Steffan
UK Westminster Government
gweinidog
minister
gweinidogion
ministers
diwylliant
culture
cyllideb (b.)
budget
cyllidebau
budgets
erthygl (b.)
article
rhybuddio
to warn
pryder
anxiety
diffyg
lack
terfynol
final
effeithio (ar)
to affect
cynyddu
to increase
sylweddol
substantial
addewid
promise
achosion da
good causes
cynorthwyo
to aid
cynnal
to hold
cyhoeddi
to announce
llefarydd
spokesperson
canlyniad
result
canlyniadau
results
cyflwr
condition / state
Y Senedd
the name of the building that houses the Welsh Government
deddf (b.)
law / Act
deddfau
laws
tymheredd
temperature
darlithydd
lecturer
darlithwyr
lecturers
brwdfrydig
enthusiastic
anhawster
difficulty
anawsterau
difficulties
ymroddedig
dedicated
anabledd
disability
anableddau
disabilities
y gallu
the ability
yn eisiau
wanted / needed
trwy gyfrwng
through the medium of
a chanddo
who has (gwr./masc.)
hanfodol
essential
cymhwyster
qualification
cymwysterau
qualifications
profiad
experience
ymgeisydd
applicant
ymgeiswyr
applicants
llwyddiannus
successful
y radd gysefin
radical
y radd gyfartal
equative
y radd gymharol
comparative
y radd eithaf
superlative
morwyn
maid
morwynion
maids
siryf
sheriff
cythraul
devil
gwerin
folk
cadno
fox
carw
deer
cyfandir
continent
lleuad
moon
mentro
to venture
arlywydd
president
Yr Unol Daleithiau
The United States
Eryri
Snowdonia
Yr Wyddfa
Snowdon
Rhufeiniwr
Roman
Rhufeinwyr
Romans
tarddle
source
(Yr) Amwythig
Shrewsbury
Caerwrangon
Worcester
Caerloyw
Gloucester
cylchoedd
circles
moryd
estuary
rhwystr
obstacle
hybu
to promote
hŷn
older
hynaf
oldest
gwadu
to deny
gwadais i
I denied
graeanu
to grit
llefarydd
spokesperson
aradr (b.)
plough
erydr
ploughs
canlynol
following
priffordd (b.)
main road
priffyrdd
main roads
rhwystro
to prevent
gweithredu
to operate
ymgyrchydd
campaigner
ymgyrchwyr
campaigners
cynsail (b.)
precedent
dileu
to delete/eliminate
trigolion
residents
sail (b.)
foundation/basis
beirniadu
to criticise
ymgyrch
campaign
ymgyrchu
to campaign
diffyg
lack
llwyr
complete
atal
to impede
yn ogystal â
as well as
cyffuriau (llu.)
drugs
Dulyn
Dublin
gwahardd
to ban
datgelu
to reveal
tywysog
prince
tywysogion
princes
ildio
to yield
cenedl (b.)
nation
cenhedloedd
nations
erlid
to persecute
cneifio
to shear
defaid
sheep
sgwrio
to scrub
llawr
floor
lloriau
floors
bwrdd
table
byrddau
tables
noson
evening
bugail
shepherd
bugeiliaid
shepherds
tua
about
aen nhw
they would go
ffwrn
oven
mawrion
big (lluosog)
crasu
bake
gohebydd
reporter
gohebwyr
reporters
plygu
to bend
dinesydd
citizen
dinesyddion
citizens
sibrwd
to whisper
sibrydais i
I wispered
rhwyfo
to row
o blaid
for / on the side of
sioe gerdd
a musical
Cyngor y Celfyddydau
the Arts Council
llwyfannu
to stage
disgybl
pupil
disgyblion
pupils
hŷn
senior / older
amryliw
multicoloured
agwedd (b.)
aspect / opinion
agweddau
aspects / opinions
adnabyddus
well known
er enghraifft
for example
ar goll
lost
Sant Ffolant
Saint Valentine
pen-blwydd
birthday
penblwyddi
birthdays
bragwyr
brewers
llwyfannu
to stage
cystadleuaeth (b.)
competition
cyd-ddigwyddiad
coincidence
haen (b.)
layer
cynulleidfa (b.)
audience
cymuned (b.)
community
yn uniongyrchol
directly