Scheduled maintenance: Saturday, December 10 from 10PM to 11PM PST
Only $35.99/year

A1: Ang mga Kahulugan ng Wika ayon sa mga Dalubhasa rito

Terms in this set (11)