12 terms

第一課 上課了

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

念 書 (书)
niàn shū(to study)
寫 (写)字
xiě zì(to write (words))
唱 歌
chàng gē (to sing a song)
跳 舞
tiào wǔ (to dance)
畫 圖 (画 图)
huà tǔ (to draw picture)
睡覺 (觉)
shuì jiào (to sleep)
迷 糊
mí hú ( to be drowsy)
樹 葉 (树 叶)
shù yè(tree leaf, tree leaves)
皮 球
pí qiú( ball)
飛 機 (飞 机)
fēi jī (airplane)
葉 子 (叶 子)
yè zi (leaf, leaves)
只 有
zhǐ yǒu ( only (has/have) )
OTHER SETS BY THIS CREATOR