Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

kakkua

kakku

pankkia

pankki

nimeä

nimi

kiveä

kivi

sormea

sormi

hiireä

hiiri

osoitetta

osoite

puhelinta

puhelin

ihmistä

ihminen

työtöntä

työtön

ananasta

ananas

miestä

mies

jänistä

jänis

ohutta

ohut

kevyttä

kevyt

päärynää

päärynä

kauppaa

kauppa

autoa

auto

kirjaa

kirja

tyttöä

tyttö

peliä

peli

peiliä

peili

hintaa

hinta

piirakkaa

piirakka

vihreätä

vihreä

kaupunkia

kaupunki

presidenttiä

presidentti

lääkäriä

lääkäri

sukkaa

sukka

varvasta

varvas

kaunista

kaunis

haarukkaa

haarukka

veistä

veitsi

uutta

uusi

numeroa

numero

kameraa

kamera

paperia

paperi

koiraa

koira

lihavaa

lihava

laihaa

laiha

pullaa

pulla

helppoa

helppo

sanaa

sana

metsää

metsä

lasta

lapsi

vauvaa

vauva

jalkaa

jalka

kuppia

kuppi

pyyhettä

pyyhe

kaveria

kaveri

kylmää

kylmä

kuumaa

kuuma

museota

museo

vierasta

vieras

laivaa

laiva

parveketta

parveke

tomaattia

tomaatti

isoa

iso

rottaa

rotta

ongelmaa

ongelma

kania

kani

kenkää

kenkä

tiikeriä

tiikeri

leijonaa

leijona

käärmettä

käärme

varasta

varas

yötä

kuningasta

kuningas

kuningatarta

kuningatar

prinssiä

prinssi

prinsessaa

prinsessa

keppiä

keppi

valasta

valas

sinistä

sininen

tulppaania

tulppaani

opettajaa

opettaja

kynttä

kynsi

linnaa

linna

rasvatonta

rasvaton

kattilaa

kattila

oravaa

orava

joutsenta

joutsen

jäsentä

jäsen

seinää

seinä

kuvaa

kuva

kuivaa

kuiva

hyljettä

hylje

kettua

kettu

sikaa

sika

lihasta

lihas

nuorta

nuori

äitiä

äiti

tätiä

täti

purukumia

purukumi

pizzaa

pizza

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording