Agenda 2030 åk9 C/A-ord

Antropocen
Click the card to flip 👆
1 / 34
Terms in this set (34)
I skuggan av coronapandemin fortsätter halten av växthusgasen koldioxid att stiga i atmosfären, trots nedstängningar och minskad efterfrågan på fossila bränslen. Den 1 maj rapporterade Mauna Loa-observatoriet på Hawaii det högsta dygnsmedelvärdet någonsin i mänsklighetens historia: 418,03 ppm.
Under de senaste 800 000 åren fram till industrialiseringen har koldioxidhalten legat på cirka 280 ppm (parts per million, miljondelar).
När en viss punkt nås så sker omfattande förändringar som blir permanenta. Man kan jämföra det med att välta ut ett glas vin. Även om man reser glaset upp igen så kommer vinet fortfarande att vara utspillt. Eller som en dominoeffekt. När man vält den första brickan är det försent. Alla brickor kommer att välta och det finns inte mycket att göra åt det. Två ofta omtalade och mycket allvarliga tipping points man befarar kommer att passeras har med isen vid polerna och permafrosten i tundran att göra.
AbsorptionNär solstrålarna fastnar och omvandlas till värme.ReflektionNär solstrålarna inte fastnar utan studsar. T.ex. solljus som studsar mot snö eller is. (Det är orsaken till att man kan bli så brun när man åker skidor eller seglar, man får många extra, studsande, solstrålar på sig.)AlbedoEtt mått på reflexionsförmåga. 1,00 albedo betyder att allt ljus reflekteras och 0,00 albedo betyder att inget ljus reflekteras. Jordens albedo är i genomsnitt 0,3. Snö och is har högre albedo än land och öppet hav.Kalvar (inlandsisar)Inlandsisar och glaciärer rör sig alltid ut mot kanterna. När de når hav eller sjö bryts de av och det bildas isberg.Buffra (t.ex. havet buffrar CO2)Absorbera, suga upp. Skog och hav har hittills absorberat hälften av den CO2 vi släppt ut.ScenarierOlika möjliga framtidsutsikter, t.ex. bästa eller värsta. 1,5°C, 2°C eller 4°C år 2100? Hur vi hanterar klimatkrisen påverkar framtida konsekvenser.SannolikhetEtt mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar.Negativa utsläpp och CCSNär absorptionen är större än utsläppen. Det andra är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp av koldioxid, såsom kolkraftverk, stålverk och cementindustrier, avskiljs från rökgaser och lagras i berggrunden. Från engelskan, Carbon Capture and StorageKlimatanpassningarHur vi anpassar våra samhällen till det förändrade klimatet, t.ex. vallar som skyddar mot översvämningar, fler snökanoner i fjällen, aircondition på äldreboenden...MigrationFolkomflyttningar, dvs hur människor flyttar inom och mellan länder. Klimatflyktingarna blir fler. Uträkningar visa att +1°C kan ge 1 miljard klimatflyktingar.Ett klimatpolitiskt ramverk för SverigeSveriges klimatmål + Klimatlagen + Klimatpolitiska rådetSveriges klimatmålSenast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.Sveriges klimatlag2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet, 2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring, 3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter.Klimatpolitiska rådetDeras uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.HybritFossil- och koldioxidfri stålframställning.PreemraffSkandinaviens största oljeraffinaderi. De tillverkar fossila bränslen.Greenwashing (grönmålning)Innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild, genom marknadsföring, att vara miljövänliga och då belysa enskilda miljövänliga insatser.EU:s handel med utsläppsrätterEtt ekonomiskt styrmedel där företag i EU får och kan köpa rättigheter att släppa ut CO2. När antalet minskar ökar priset och det blir dyrt att släppa ut."The swedish proposal"Kolkraften i Europa backar i ett rasande tempo. Och det är till stor del Sveriges förtjänst. EU har beslutat att genomföra det svenska förslaget om att minska antalet utsläppsrätter vilket gjort utsläppen av CO2 mycket dyrare.Ekonomiska styrmedelNär politiker försöker påverka människors val genom bidrag och skatter. Ge bidrag till det man önskar t.ex. supermiljöbilspremien (staten betalar 40 000kr om du köper en miljöbil) eller höja skatten på det man vill att folk ska köpa mindre t.ex. koldioxidskatt.ReduktionspliktDet innebär att alla drivmedelsleverantör varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel med en viss procentsats. Procentsatsen höjs år från år.OpinionsbildningNär partier, företag och intresseorganisationer försöker påverka vilka frågor som diskuteras och vad folk ska tycka. Och på så vis påverka makthavarna.IntresseorganisationerPartier har mer eller mindre åsikter om allt i samhället. Företag vill utvecklas och göra vinst. Sedan finns det andra organisationer som har bildats för att driva begränsade frågor, t.ex. driver Greenpeace miljöfrågor och försöker påverka och bilda opinion i dessa frågor.Bonus malusLatin, betyder "bra dåligt". Innebär att de fordon som har låga CO2-utsläpp får bonus (bidrag) upp till 70 000kr, medan de med högre CO2-utsläpp får malus i form av högre fordonsskatt under bilens tre första år.