14 terms

Hobbies

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

周末
zhōu mò (Weekend)
爱好
ài hào ( hobbies)
打球
dǎ qiú (play ball games)
踢足球
tī zú qiú ( play soccer)
游泳
yóu yǒng ( swimming)
kàn (look)
电视
diàn shì (TV)
跳舞
tiào wǔ (dance)
tīng (listen)
音乐
yīnyuè (Music)
shū (Book)
画画儿
huà huar ( drawing)
玩游戏
wán yóu xì ( play games)
电影
diàn yǐng (Movie)