How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

20 terms

welsh letter writing

STUDY
PLAY
Annwyl Megan
Dear Megan
Annwyl Gyfaill
Dear Friend
Annwyl Syr/Fadam
Dear Sir/Madam
Sut mae pethau ers talwm?
How are things this long time?
Gair bach i ddiolch i chi am ...
A brief word to thank you for ...
Gair bach ynglŷn â ...
A brief word regarding ...
Dw i'n ysgrifennu atoch chi ynglŷn â ...
I am writing to you regarding ...
Dw i'n ysgrifennu atoch chi ar ran ...
I am writing to you on behalf of ...
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig ...
Thank you for your letter dated ...
Roedd hi'n flin gyda fi glywed ...
I was sorry to hear ...
Baswn i wrth fy modd yn ...
I would be delighted to ...
Yn anffodus fydda i ddim yn gallu dod
Unfortunately I will not be able to come
Dw i'n edrych ymlaen at glywed oddi wrthoch chi
I look forward to hearing from you
Dw i'n edrych ymlaen at dderbyn eich ymateb gyda throad y post
I look forward to receiving your response by return of post
Diolch am eich cydweithrediad
Thank you for your cooperation
Dw i'n amgáu siec
I enclose a cheque
Yr eiddoch yn gywir
Yours sincerely
Yn gywir
Sincerely
Cofion gorau
Best regards
Cofion cynnes
Warm regards