20 terms

welsh letter writing

STUDY
PLAY
Annwyl Megan
Dear Megan
Annwyl Gyfaill
Dear Friend
Annwyl Syr/Fadam
Dear Sir/Madam
Sut mae pethau ers talwm?
How are things this long time?
Gair bach i ddiolch i chi am ...
A brief word to thank you for ...
Gair bach ynglŷn â ...
A brief word regarding ...
Dw i'n ysgrifennu atoch chi ynglŷn â ...
I am writing to you regarding ...
Dw i'n ysgrifennu atoch chi ar ran ...
I am writing to you on behalf of ...
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig ...
Thank you for your letter dated ...
Roedd hi'n flin gyda fi glywed ...
I was sorry to hear ...
Baswn i wrth fy modd yn ...
I would be delighted to ...
Yn anffodus fydda i ddim yn gallu dod
Unfortunately I will not be able to come
Dw i'n edrych ymlaen at glywed oddi wrthoch chi
I look forward to hearing from you
Dw i'n edrych ymlaen at dderbyn eich ymateb gyda throad y post
I look forward to receiving your response by return of post
Diolch am eich cydweithrediad
Thank you for your cooperation
Dw i'n amgáu siec
I enclose a cheque
Yr eiddoch yn gywir
Yours sincerely
Yn gywir
Sincerely
Cofion gorau
Best regards
Cofion cynnes
Warm regards