NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Ge exempel på tvistemål
 2. Vem får gripas?
 3. Vad avser man när man talar om
  brottsstatistikens mörkertal?
 4. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
 5. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
 1. a En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 2. b Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.
 3. c Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år
 4. d Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor
 5. e Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

5 Multiple choice questions

 1. Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 2. Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.
 3. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 4. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 5. Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.

5 True/False questions

 1. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
  Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

        

 2. Varför har vi straff?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 3. Vilken uppgift har
  kronofogdemyndigheten?
  Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm

        

 4. Vad är en stämning?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 5. Vad är ett åtal?En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.