NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
 2. Varför har vi straff?
 3. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
 4. Vad är ett åtal?
 5. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
 1. a Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.
 2. b Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år
 3. c Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.
 4. d Polisen gör en utredning (förundersökning)
  Denna utredning lämnas till åklagaren
  Åklagaren fattar beslut om åtal
  Stämningsansökan lämnas in till tingsrätten
  Tingsrätten kallar den åtalade till förhandling i
  tingsrätten
 5. e Syftet med straff är att det ska vara avskräckande för
  andra så att de låter bli att begå brott av rädsla för straff.
  Det är ett allmänt preventivt syfte. Ett annat syfte är att
  man ska få brottslingen att ändra sig och inse att han/hon
  bör ändra sig.

5 Multiple choice questions

 1. Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.
 2. En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 3. Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.
 4. Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken
 5. Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.

5 True/False questions

 1. Nämn de tre allmänna domstolarna
  i den ordning man kan överklaga.
  Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.

        

 2. Vad avser man när man talar om
  brottsstatistikens mörkertal?
  Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.

        

 3. Ge exempel på påföljder och
  förklara kort vad det innebär
  Böter: penningböter och dagsböter. Penningböter är
  en bestämd summa pengar. Dagsböter bestäms av
  hur grovt brottet är och varierar mellan 30 och 150
  dagar.
  Villkorlig dom. Den dömde får en prövotid på två
  år utan övervakning.
  Skyddstillsyn. Innebär en prövotid på tre år. Den
  dömde får en övervakare.
  Fängelsestraff. 14 dagar till livstid. När någon
  döms till livstids fängelse kan denne vända sig till
  regeringen och be om nåd.
  Särskild vård. Kan vara t ex psykiatrisk vård. Unga
  personer (15-17 år) kan få vara på ett särskilt
  ungdomshem istället för fängelse.

        

 4. Ge exempel på tvistemålBrottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.

        

 5. Vad betyder underhållsskyldighet?Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.