NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad är en stämning?
 2. Vem får gripas?
 3. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
 4. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
 5. Varför har vi straff?
 1. a Syftet med straff är att det ska vara avskräckande för
  andra så att de låter bli att begå brott av rädsla för straff.
  Det är ett allmänt preventivt syfte. Ett annat syfte är att
  man ska få brottslingen att ändra sig och inse att han/hon
  bör ändra sig.
 2. b En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.
 3. c Polisen gör en utredning (förundersökning)
  Denna utredning lämnas till åklagaren
  Åklagaren fattar beslut om åtal
  Stämningsansökan lämnas in till tingsrätten
  Tingsrätten kallar den åtalade till förhandling i
  tingsrätten
 4. d Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken
 5. e En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).

5 Multiple choice questions

 1. Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.
 2. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 3. Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 4. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 5. Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.

5 True/False questions

 1. Vad menas med självrisk?Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.

        

 2. Vad innebär det att hyresgästen
  har besittningsskydd?
  Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.

        

 3. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
  Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.

        

 4. Vad är en förundersökning?En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.

        

 5. Vad menas med äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.