NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vem får häktas?
 2. Vilken uppgift har
  kronofogdemyndigheten?
 3. Ge exempel på tvistemål
 4. Ge exempel på påföljder och
  förklara kort vad det innebär
 5. Vad menas med självrisk?
 1. a Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor
 2. b Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.
 3. c Böter: penningböter och dagsböter. Penningböter är
  en bestämd summa pengar. Dagsböter bestäms av
  hur grovt brottet är och varierar mellan 30 och 150
  dagar.
  Villkorlig dom. Den dömde får en prövotid på två
  år utan övervakning.
  Skyddstillsyn. Innebär en prövotid på tre år. Den
  dömde får en övervakare.
  Fängelsestraff. 14 dagar till livstid. När någon
  döms till livstids fängelse kan denne vända sig till
  regeringen och be om nåd.
  Särskild vård. Kan vara t ex psykiatrisk vård. Unga
  personer (15-17 år) kan få vara på ett särskilt
  ungdomshem istället för fängelse.
 4. d Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.
 5. e Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm

5 Multiple choice questions

 1. En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.
 2. Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.
 3. En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.
 4. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 5. Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

5 True/False questions

 1. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
  Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.

        

 2. Vem får gripas?Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.

        

 3. Varför har vi straff?Syftet med straff är att det ska vara avskräckande för
  andra så att de låter bli att begå brott av rädsla för straff.
  Det är ett allmänt preventivt syfte. Ett annat syfte är att
  man ska få brottslingen att ändra sig och inse att han/hon
  bör ändra sig.

        

 4. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
  Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år

        

 5. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
  Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.