NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
 2. Varför har vi straff?
 3. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
 4. Ge exempel på brottsmål.
 5. Ge exempel på tvistemål
 1. a Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år
 2. b Syftet med straff är att det ska vara avskräckande för
  andra så att de låter bli att begå brott av rädsla för straff.
  Det är ett allmänt preventivt syfte. Ett annat syfte är att
  man ska få brottslingen att ändra sig och inse att han/hon
  bör ändra sig.
 3. c Polisen gör en utredning (förundersökning)
  Denna utredning lämnas till åklagaren
  Åklagaren fattar beslut om åtal
  Stämningsansökan lämnas in till tingsrätten
  Tingsrätten kallar den åtalade till förhandling i
  tingsrätten
 4. d Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.
 5. e Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor

5 Multiple choice questions

 1. En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.
 2. Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.
 3. Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.
 4. Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.
 5. En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.

5 True/False questions

 1. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
  Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.

        

 2. Vem får häktas?En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).

        

 3. Nämn de tre allmänna domstolarna
  i den ordning man kan överklaga.
  Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.

        

 4. Vad omfattar normalt
  hemförsäkringen?
  Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.

        

 5. Vad menas med självrisk?En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.

        

Create Set