NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad är en förundersökning?
 2. Nämn de tre allmänna domstolarna
  i den ordning man kan överklaga.
 3. Vad menas med äktenskapsförord?
 4. Vad betyder vårdnadsrätt och
  umgängesrätt?
 5. Vem får gripas?
 1. a Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.
 2. b En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.
 3. c Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 4. d Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 5. e En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).

5 Multiple choice questions

 1. Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken
 2. Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor
 3. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 4. Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år
 5. Böter: penningböter och dagsböter. Penningböter är
  en bestämd summa pengar. Dagsböter bestäms av
  hur grovt brottet är och varierar mellan 30 och 150
  dagar.
  Villkorlig dom. Den dömde får en prövotid på två
  år utan övervakning.
  Skyddstillsyn. Innebär en prövotid på tre år. Den
  dömde får en övervakare.
  Fängelsestraff. 14 dagar till livstid. När någon
  döms till livstids fängelse kan denne vända sig till
  regeringen och be om nåd.
  Särskild vård. Kan vara t ex psykiatrisk vård. Unga
  personer (15-17 år) kan få vara på ett särskilt
  ungdomshem istället för fängelse.

5 True/False questions

 1. Vad är ett åtal?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 2. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
  Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.

        

 3. Varför har vi straff?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 4. Vem får häktas?En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).

        

 5. Vad är en stämning?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

Create Set