NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Ge exempel på tvistemål
 2. Vad avser man när man talar om
  brottsstatistikens mörkertal?
 3. Varför har vi straff?
 4. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
 5. Ge exempel på brottsmål.
 1. a Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.
 2. b Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.
 3. c Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor
 4. d Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år
 5. e Syftet med straff är att det ska vara avskräckande för
  andra så att de låter bli att begå brott av rädsla för straff.
  Det är ett allmänt preventivt syfte. Ett annat syfte är att
  man ska få brottslingen att ändra sig och inse att han/hon
  bör ändra sig.

5 Multiple choice questions

 1. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 2. Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 3. Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.
 4. En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 5. Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken

5 True/False questions

 1. Vad är en förundersökning?En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.

        

 2. Vad innebär det att hyresgästen
  har besittningsskydd?
  Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.

        

 3. Vad menas med äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.

        

 4. Vad är en stämning?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 5. Vem får häktas?Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.