NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Ge exempel på brottsmål.
 2. Ge exempel på tvistemål
 3. Vad omfattar normalt
  hemförsäkringen?
 4. Vilken uppgift har
  kronofogdemyndigheten?
 5. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
 1. a Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 2. b Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor
 3. c Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.
 4. d Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm
 5. e Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år

5 Multiple choice questions

 1. Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.
 2. Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken
 3. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 4. En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.
 5. Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

5 True/False questions

 1. Vad menas med självrisk?Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.

        

 2. Vad betyder vårdnadsrätt och
  umgängesrätt?
  Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.

        

 3. Vem får gripas?En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).

        

 4. Vad är en stämning?En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.

        

 5. Vad menas med äktenskapsförord?Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.