20 terms

CHIM 1- Vomiting

STUDY
PLAY
Vomiting patterns:
ext. attack, food stagnation, phlegm-fluid accumulation, LIV overact ST, SP/ST Xu, ST yin Xu
Vomiting Ext. attack formula:
Huo Xiang Zheng Si San
Vomiting Ext. attack modif.- Food stagnation
-ZGC, + Shen Qu, Ji Nei Jin
Vomiting Ext. attack modif.-summerheat
-ZGC,Da Zao, + Huo Xiang, + Pei Lan, Huang Lian
Vomiting Ext. attack modif.- severe s/s
++ Bai zhi, + sheng jiang
Vomiting Ext. attack modif.- W.heat
Yin Qiao San (instead of Hou Xiang Zheng Si San0
- Jie geng, + Zhu Ru/Chen Pi (in Yin Qiao San)
Vomiting Food Stagnation formula
Bao He Wan(mild), Zhi Shi Dao Zhi Wan (severe)
Vomiting Phlegm Fluid Accumulation formula
Xiao Ban Xia Tang + Ling Gui Zhu Gan Tang
Vomiting Phlegm Fluid Accum. modif.-phlegm hear in ST
Wen Dan Tang instead
Vomiting LIV>ST formula
Ban Xia Hou Po Tang + Zuo Jin Wan
Vomiting LIV>ST modif.- ST heat
+Zhu Ru, Zhi Zi
Vomiting LIV>ST modif.- constipation/food retention
+Da Huang, Zhi Shi
Vomiting LIV>ST modif.- Yin Xu heat
+Sha Shen, Shi Hu
Vomiting LIV>ST modif.- early stage
Ban Xia Hou Po Tang + Zuo Jin Wan
Vomiting LIV>ST modif.- late stage
Si Ni San + Zuo Jin Wan
Vomiting SP/ST Xu formula:
Li Zhong Wan
Vomiting SP/ST Xu modif.-clear fluid
+ wu zhu yu
Vomiting ST Yin Xu formula
Mai Meng Dong Tang
Vomiting ST Yin Xu modif.- ++yin xu
+Shi hu, zhu ru, pi pa ye
Vomiting ST Yin Xu modif.-constipation
+hou ma ren, feng mi(honey)