Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

hōʻike kaila lole

fashion show

kaila lole

style of clothes

lole moe pō

pajamas

pāpale

hat

pāpale kapu

cap

lipine

ribbon

makaaniani pale lā

sunglasses

lei ʻāʻī

tie/scarf

pālule

shirt

pālule t

tshirt

paleʻili kāʻawe

tank top

pālule lima lōʻihi

long sleeve

kuka

jacket/coat

lakeke

blouse

ʻili kuapo

belt

pāʻū

skirt

lole wāwae

pants

lole wāwae kela

jeans

lole wāwae ʻauʻau kai

board shorts

lole wāwae lōʻihi

long pants

lole wāwae pōkole

shorts

muʻumuʻu

long dress

holomuʻu

short dress

kākini

socks

kāmaʻa

shoes

kalipa

slippers

komo lole

get dressed

hemo lole

undress

ʻopiʻopi

fold

ʻaluʻalu

baggy

ʻaiana

iron

lumilumi

wrinkled

mūʻekekeʻi

tight

ʻano ʻē

strange/weird

kūpono

appropriate

hū ka lumilumi o kou pālule

wow your shirt is wrinkled

hū ke kūpono ʻole o kona lole

wow her clothes are inappropriate

ua kūʻai ʻo kalae i ke kaila lole e like me liko

kalae bought the same style of clothes like liko

nui nā pua o kēia lei

there are a lot of flowers in this lei

uʻi kēnā muʻumuʻu ma luna ou

that is a beautiful dress on you

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording