Diskriminering begrep

Term
1 / 11
Assimilering
Click the card to flip 👆
Terms in this set (11)
Assimilering
Ordet betyr å gjøre lik. Brukes ofte i sammenheng med at en stat (feks Norge) driver politikk for å gjøre en minoritetsgruppe (en mindre gruppe i samfunnet) mest mulig lik majoritetsgruppen (største delen av samfunnet). Et eksempel kan være voksenopplæring for innvandrere.
Integrering
Ordet betyr å sammenføye (å binde sammen) til en helhet. I den nye helheten forblir delene seg selv, akkurat som i en mosaikk. Eksempel: Innvandrere som tilpasser seg og lærer sitt nye lands språk og kultur, samtidig som de forsøker og beholde sitt opprinnelige språk og sin kulturelle bakgrunn.
Diskriminering
Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling.

Å forskjellsbehandle vil si å behandle en person dårligere enn en annen på grunn av personens funksjonsevne, religion, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, seksuell legning og kjønnsidentitet, leveform eller politisk orientering.
Kultur
Ulike måter å snakke, tenke og oppføre seg på. Det kan også være ulike matvaner, ulike klesvaner, kunst, musikk osv. Kulturell variasjon (forskjeller i kultur) er ofte knyttet til hvor man er fra men ikke alltid, man finner også forskjeller innad i land og innad i byer/tettsteder.
Kulturell variasjon
Forskjeller i kultur.
Heterogent samfunn
Et samfunn der innbyggerne har mange og klare forskjeller. Et annet ord for dette kan være et flerkulturelt samfunn
Homogent samfunn
Et samfunn der innbyggerne har mange og klare fellestrekk.
Hverdagsrasisme
Vi kaller ofte dagligdagse rasistiske hendelser for hverdagsrasisme. Eks: dersom noen blir stoppet av politiet på bakgrunn av hudfarge.
Demokrati
Også kalt folkestyre. En styringsform der folket direkte eller indirekte har en påvirkning på beslutningene som tas av de som styrer landet.
Medborgerskap
Medborgerskap handler om at alle i befolkningen blir behandlet som likeverdige medlemmer av samfunnet. Altså at du som borger får oppfylt de samme rettighetene som andre borgere, for eksempel gjennom å ha lik tilgang til velferdstjenester eller lik mulighet til å stemme ved politiske valg.
UtenforskapEt utrykk som brukes om mennesker som ikke føler seg/er en del av det samfunnet de lever i. Eksempel kan være mennesker som ikke får delta i arbeidslivet fordi de ikke kan språket i det landet de bor i.