NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. forog a tengelye körül
 2. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 3. a föld alakja
 4. forgástengely
 5. forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)
 6. a föld alakja

5 True/False questions

 1. overhead projector transparencyírásvetítő

        

 2. considermodell, ábra

        

 3. transparentátlátszó

        

 4. spheregömb (forgási kör)

        

 5. oblate spheroida föld alakja (nyomott gömb)