NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. leírják
 2. kielégítő
 3. átlátszó
 4. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 5. modell, ábra
 6. gömb (forgási kör)

5 True/False questions

 1. spheroidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 2. overhead projectorírásvetítő

        

 3. lecturegömb (forgási kör)

        

 4. considertekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol

        

 5. Earth's shapea föld alakja

        

Create Set