NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. írásvetítő fólia
 2. leírják
 3. forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)
 4. a föld alakja
 5. modell, ábra
 6. átlátszó

5 True/False questions

 1. different wayskielégítő

        

 2. Earth's shapegömb (forgási kör)

        

 3. considermodell, ábra

        

 4. lecturegömb (forgási kör)

        

 5. sufficientforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)