NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
 2. egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál
 3. gömb (forgási kör)
 4. a föld alakja
 5. írásvetítő
 6. kielégítő

5 True/False questions

 1. different wayskielégítő

        

 2. overhead projector transparencyírásvetítő

        

 3. seminaregyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

        

 4. Earth's shapea föld alakja

        

 5. axis of rotationforgástengely