NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál
 2. írásvetítő fólia
 3. a föld alakja
 4. kielégítő
 5. a föld alakja
 6. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

5 True/False questions

 1. sphereforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 2. modela föld alakja

        

 3. oblate spheroida föld alakja (nyomott gömb)

        

 4. overhead projectorírásvetítő

        

 5. axis of rotationleírják