NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. írásvetítő fólia
 2. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 3. különböző módok
 4. egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál
 5. kielégítő
 6. a föld alakja (nyomott gömb)

5 True/False questions

 1. transparentátlátszó

        

 2. axis of rotationforgástengely

        

 3. considertekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol

        

 4. spheroidgömb (forgási kör)

        

 5. geoida föld alakja