NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 2. különböző módok
 3. kielégítő
 4. írásvetítő fólia
 5. forgástengely
 6. átlátszó

5 True/False questions

 1. discribegömb (forgási kör)

        

 2. rotates around of axiskülönböző módok

        

 3. spheroidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 4. overhead projectorírásvetítő

        

 5. geoidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)