NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. leírják
 2. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 3. írásvetítő fólia
 4. átlátszó
 5. a föld alakja (nyomott gömb)
 6. modell, ábra

5 True/False questions

 1. different wayskülönböző módok

        

 2. overhead projectorírásvetítő

        

 3. spheregömb (forgási kör)

        

 4. rotates around of axisforog a tengelye körül

        

 5. Earth's shapea föld alakja