8 terms

Y9 B2 L17

STUDY
PLAY
剧院
jù yuàn -- theatre
京剧
jīng jù - Beijing Opera
表演
biǎo yǎn - perform / performance
piào - ticket
高兴
gāo xìng - happy; pleased
年轻人
nián qīng rén - young person
老年人
lǎo nián rén - old person
唱片
chang pian - record