Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

I'm hungry.

Onaka ga suita.

I love you.

Watashi wa anata o aishite imasu.

I want a hug.

Watashi wa hōyō o suru.

How are you today?

Dono yō ni shite, kyōdesu ka?

Want to go to the mall?

Shoppingumōru ni iku shite mimasen ka?

I see you.

Watashi wa anata o sanshō shite kudasai.

I have a puppy.

Watashi wa koinu o motte imasu.

I hate you.

Watashi wa anata o riyō shite imasu.

I'm late.

Watashi ga okurete iru.

I need to lose some weight.

Watashi wa ikutsu ka no genryō suru hitsuyō ga arimasu.

Let's go out.

Gaishutsu shite mimashou.

Follow that car.

Sono kuruma ni shitagatte kudasai.

Can I drive?

Watashi ga unten suru koto wa dekimasu ka?

You look funny.

Anata ga hen ni mieru.

You win.

Anata wa katsu.

I need some money.

Watashi wa ikutsu ka no okane ga hitsuyōdesu.

I need to go to the bathroom.

Watashi wa toire ni iku hitsuyō ga aru.

Please.

Shite kudasai.

Thank you.

Arigatōgozaimasu.

Your welcome.

Anata no kangei.

I'm thirsty.

Nodo ga kawaita.

Why won't you talk to me?

Naze anata wa watashi to hanashi o shinai nodarou ka?

I am strong.

Watashi wa tsuyoikaradesu.

I am weak.

Nazenara, watashi ga yowai.

I am me.

Watashi wa watashi o shite imasu.

Want to play a game?

Gēmu o purei shite mimasen ka?

I need to buy more clothes.

Watashi wa fuku o kōnyū suru hitsuyō ga arimasu.

I need to buy more food.

Watashi wa yori ōku no shokuryō o kōnyū suru hitsuyō ga arimasu.

Mother.

Haha.

Father.

Chichi.

Daughter.

Musume.

Son.

Musuko.

Evening.

Yoru.

Morning.

Mōningu musume.

Breakfast.

Chōshoku.

Lunch.

Chūshoku.

Dinner.

Dinā ni go riyō itadakemasu.

How was your day?

Kyō wa dōdeshita ka?

No.

Hinban.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording