Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

ni jiao shen me ming zi?

wo jiao he tai de

ni de sheng ri shi ji yue ji hao?

wo de sheng ri shi ba yue shie liu hao

ni shi shen me? ni ji sui?

wo shu zhu, wo shi liu sui

ni xi huan chi zhong guo cai hai shi mei guo cai?

wo xi huan chi mei guo cai

ni chang chang qu zhong guo can ting ma?

wo chang chang qu zhong guo can ting

ni xi huan chi shen ma zhong guo cai? he shen ma tang?

wo xi huan chi jiao zi, he suo lao tang

niu you de zhong guo cheng zai na li?

niu you de zhong guo cheng zai Manhattan

ni qu guo zhong guo cheng ma?

wo qu guo zhong guo cheng

tu shu guan zai na li?

tu shi guan zai Dolan Center hou mian

xue xiao shu dian zai na li?

xue xiao shu dian zai can ting pang bian

Say "i want to go to the bathroom"

wo yuo qu zhang ce suo

say 3 body parts

"body parts"

Des. Q 1

ta de ge zi bu gao

Des. q2

ta zhang de hen piao liang

des. q3

ta de tou fa shi huang se de

des q4

ta de yan jing shi lan se de

des q5

ta de bi zi hen gao

des q6

ta de zui ba hen xiao

ni shang ci sheng bing qu kan yi shen li ma?

wo sheng ci sheng bing qu kan yi shen li

ni xi huan chi yao hai shi da zhen?

wo xi huan chi yao

ni hui da lan qiu/ da wang qiu/you yong ma

wo hui yong yong

ni zui xi bhuan de yun dong shi shen me?

wo zui xi huan

name the Four seasons

chun tian, xia tian, qui tian, dong tian

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording