23 terms

Chinese Speaking Final

STUDY
PLAY
ni jiao shen me ming zi?
wo jiao he tai de
ni de sheng ri shi ji yue ji hao?
wo de sheng ri shi ba yue shie liu hao
ni shi shen me? ni ji sui?
wo shu zhu, wo shi liu sui
ni xi huan chi zhong guo cai hai shi mei guo cai?
wo xi huan chi mei guo cai
ni chang chang qu zhong guo can ting ma?
wo chang chang qu zhong guo can ting
ni xi huan chi shen ma zhong guo cai? he shen ma tang?
wo xi huan chi jiao zi, he suo lao tang
niu you de zhong guo cheng zai na li?
niu you de zhong guo cheng zai Manhattan
ni qu guo zhong guo cheng ma?
wo qu guo zhong guo cheng
tu shu guan zai na li?
tu shi guan zai Dolan Center hou mian
xue xiao shu dian zai na li?
xue xiao shu dian zai can ting pang bian
Say "i want to go to the bathroom"
wo yuo qu zhang ce suo
say 3 body parts
"body parts"
Des. Q 1
ta de ge zi bu gao
Des. q2
ta zhang de hen piao liang
des. q3
ta de tou fa shi huang se de
des q4
ta de yan jing shi lan se de
des q5
ta de bi zi hen gao
des q6
ta de zui ba hen xiao
ni shang ci sheng bing qu kan yi shen li ma?
wo sheng ci sheng bing qu kan yi shen li
ni xi huan chi yao hai shi da zhen?
wo xi huan chi yao
ni hui da lan qiu/ da wang qiu/you yong ma
wo hui yong yong
ni zui xi bhuan de yun dong shi shen me?
wo zui xi huan
name the Four seasons
chun tian, xia tian, qui tian, dong tian