Mezeko

Term
1 / 88
Absolutní výhoda
Click the card to flip 👆
Terms in this set (88)
Absolutní výhoda
skotský ekonom Adam Smith
klasické teorie: specializace, jednofaktorová ekonomika
země by se měla specializovat na výrobu toho produktu, který je schopna vyrobit levněji (menší množství práce)
Předpoklady klasických teorií (7)
1) svobodný obchod
2) nulové transakční náklady
3) pracovní teorie hodnoty - hodnota produktu je určena množstvím vynaložené práce (P=w x PN)
4) konstantní výnosy z rozsahu
5) dokonalá mobilita mezi odvětvími
6) imobilita mezi zeměmi
7) indiferentní produkt
Komparativní výhoda
britský ekonom David Ricardo
klasické teorie: specializace, jednofaktorová ekonomika
země by se měla specializovat na výrobu toho produktu, kde má: největší relativní výhodu nebo nejmenší relativní nevýhodu
Relativní cena produktu A = domácí cena produktu A = národní směnný poměr produktu A, NOP produktu A,
relativní cena produktu A = kolik jednotek produktu B dám za 1 jednotku produktu A
NOP produktu A = kolika jednotek produktu B se musím vzdát když vyrobím 1 jednotku produktu A
Mezinárodní směnný poměr
John Stuart Mill
MSP (světová cena) se ustaví někde mezi NSP
země nedostane celý NSP (Ricardo)
zisky z obchodu jsou větší pro tu zemi, pro kterou se MSP více blíží NSP jejího partnera
produktivita práce
pracovní náročnost
produktivita práce - kolik jednotek vyrobí 1 pracovník za hodinu
pracovní náročnost - za kolik hodin vyrobí 1 pracovník 1 jednotku, inverzní hodnota PP
Merkantilisté
obchod přínos pouze pro vyvážející (vývoz přináší drahé kovy do země) --> aktivní obchodní bilance
MO = hra s nulovým součtem (zisk, ztráta)
relativní mzda
kolikrát je mzda jedné země vyšší než té druhé
země je konkurenceschopná ve výrobě, je-li její relativní mzda nižší než relativní produktivita práce
Wusa/wCR = 2,4 x < PPusa/PPPcr = 4 x
tempo růstu mezd by nemělo přerůst tempo růstu produktivit práce
bod plné specializace
bod, kde se každá země specializuje na výrobu právě jednoho produktu
interpretace: BPS = 3 (pšenice/sukno) - na světovém trhu se nabízí pšenice v poměru 3 ku 1 k suknu
Hecscher-Ohlinův model předpoklady
1) různé země jsou různě vybaveny VF
2) různé výrobky jsou různě náročné na VF
3) není substituce mezi VF
4) není mezinárodní pohyb VF
Heckscher-Ohlinův model teoriezemě se v MO specializuje na výrobu těch výrobků, které jsou náročné na VF, který je v dané zemi relativně hojný relativní hojnost práce = v zemi připadá více pracovníků na jednotku kapitálu relativní vzácnost práce = v zemi připadá méně pracovníků na jednotku kapitáluStolper-Samuelsonův teorémv důsledku MO dochází k vyrovnání cen VF mezi zeměmi po MO dojde ke specializaci: roste poptávka po hojném (levném) VF --> vzroste jeho cena, klesá poptávka po vzácném VF --> klesne jeho cenaVlastníci hojného X vzácného VF - liberalismus, protekcionismushojného - chtějí liberalismus (jeho cena stoupne) vzácného - protekcionismus (jeho cena klesne)Rybczynského efektvzroste-li náhle vybavenost jedním VF, roste výroba v odvětví založeném na tomto VF a klesá výroba v odvětví založeném na VF, jehož množství se nezměnilo (restrukturalizace)Leontiefův paradoxobjevil lidský kapitál (kapitál obsažený v lidské práci v podobě vzdělání zjistil že USA se nespecializuje na kapitálově ale pracovně náročné výrobkyKlasická X neoklasická HPMKlasická - NOP konstantní = s každým vyrobeným m sukna obětujou stejné množství pšenice - lineární HPM Neoklasická - NOP rostou = s každým vyrobeným m sukna obětujou větší množství pšenice - konkávní HPMStandardní model obchodu - nakresli a napsat rovnici indiferenční křivka přímka stejných hodnotindiferenční křivka = křivka na které se nachází kombinace obou produktů, které přináší spotřebitelům stejný užitek přímka stejných hodnot - přímka, podél které je hodnota produktu konstantní HPM - zachycuje všechny kombinace 2 statků, které lze maximálně vyrobit s danými zdrojiúspory z rozsahu výroby, druhyvysvětlují vnitrooborový obchod, hlavně u odvětví s vysokými vstupními náklady vnější - s růstem odvětví vzniknou jednotlivým firmám úspory z rozsahu (subdodavatelé zlevní díky jejich úsporám z rozsahu) vnitřní - s růstem výroby dosáhne firma úspor z rozsahugravitační model obchoduTij = A x (Yi x Yj)/DijTT, definice Pex definice definice zlepšeníterms of trade, směnné relace poměr cenového indexu exportu a importu Cenový index exportu = jak se v běžném oproti základnímu období změnily ceny exportu užitý produkt větší než vyrobený TT>100 % zlepšení = v běžném oproti základnímu období za stejné množství fyzického exportu dovezu více importu za předpokladu hex = himprotekcionismus pro (4)1) ochrana domácí zaměstnanosti 2) ochrana infant-industries 3) zlepšení TT pro velkou ekonomiku 4) ochrana významného průmyslu nebo s vysokými technologiemi - přelévací efektprotekcionismus proti (4)1) ztráta spotřebitelského užitku 2) ožebračování souseda - ochrana našeho trhu poškodí zahraniční ekonomiku 3) krátkodobý účinek - trh si najde cestu 4) dlouhodobé snižování konkurenceschopnostihistorie obchodní politikykonec 19. st. - VB liberalismus X Německo (F. List), USA (Henry Carrey) - infant industries - výchovná cla, dočasná ochrana ve válkách protekcionismus, od 2.SV liberalismus 1948 - GATT - odstranit překážky obchodu 1995 - WTO, Ženeva, GATT, služby a duševní vlastnictvínástroje obchodní politikysmluvní (GATT) autonomní - clo, kvóty, dovozní depozita (peněžní částka při dovozu bezúročně skládá), technické překážkymalá X velká ekonomikamalá - price taker, příjemce světové ceny, neovlivní velká - price setter, dokáže ovlivnit světovou cenuCLO - definice, druhypoplatek vybíraný státem uvalovaný na zboží při přechodu státní hranice valorické - procento z hodnoty zboží specifické - vyměřuje se na fyzickou jednotku (kg) kombinovanéÚčinky cla v malé ekonomice - zakreslitztráta b + d - vždy negativníÚčinky cla ve velké ekonomice - zakreslitz - zisk ze směnných relacích (zlevnění importu) (b+d) > z - negativní (b+d) < z - pozitivníoptimální cloclo, při kterém je maximalizován národní blahobyt malá ekonomika - 0 % celní sazba velká ekonomika - roste blahobyt a až potom převažují ztrátyefektivní míra celní ochranyprocentní navýšení přidané hodnoty odvětví po uvalení cla Ei = (VAt - VA)/VA x 100 clo na materiály - E negativní (poškozuje navazující odvětví)Kvóty - definice, účinek na ekonomikumnožstevní omezení dovozu (dovozní licence) záporný účinek - ztráta b+c+d c - renta dovozců (mohou prodávat za vyšší cenu)Mezinárodní pohyb práce - předpoklady (4)2 faktory: práce, kapitál L variabilní, K fixní vyrábí se 1 výrobek 1. země má relativní hojnost práce, 2. země relativní vzácnost práceMezinárodní pohyb práce - důsledkyvyrovnání mzdových sazeb v zemi 1 se zmenší produkt, v zemi 2 se zvětší --> světové HDP vzroste migrace má odlišný dopad na vlastníky různých VFMezinárodní pohyb kapitálu - TNC - definice a 3 motivyzvláštní forma pohybu kapitálu, kdy se kapitál přesune z jedné země do druhé , ale zůstává ve vlastnictví původního vlastníka jen na jiném území 1) komparativní výhoda alokace (levná pracovní síla) 2) motiv velikosti - úspory z rozsahu, snazší půjčky 3) motiv internalizace - odstranění TNMezinárodní pohyb kapitálu - definice a grafvysvětluje se jako mezičasový obchod, jde o změnu pohledávek a závazků jedné země vůči druhé mezičasová HPM = všechny kombinace souč. a bud. spotřeby, které lze při daných zdrojích dosaáhnout mezičasová přímka stejných hodnot = zachycuje všechny kombinace P a F spotřeby, přičemž pro každý bod platí, že celková hodnota produktu v obou obdobích je stejná (měřeno v jednotkách souč.spotřeby) sklon -(1+r) - cena 1 jednotky P spotřeby a 1+reálná úroková sazba F spotřebypřímá X nepřímá kotacepřímá - kolik jednotek domácí měny musím dát za 1 jednotku zahraniční nepřímá - kolik jednotek zahraniční měny bych dostala za 1 jednotku domácí měnyapreciace X depreciaceapreciace = koruna má vyšší hodnotu vyjádřenou v eurech (z 25 na 24) depreciace = koruna má nižší hodnotu vyjádřenou v eurech (z 24 na 25vliv apreciace, depreciace na ceny vývozů a dovozůapreciace relativně: zlevňuje zahraniční zboží na dom. trhu (růst IM) zdražuje dom. zboží na zahr. trhu (pokles EX) depreciace relativně: zdražuje zahr. zboží na dom. trhu (pokles IM) zlevňuje dom. zboží na zahr. trhu (růst EX)subjekty měnového trhu1) spjaté s MO: dovozci Deur, Sczk, vývozci Seur, Dczk 2) investoři (97 %) - přesun kapitál do jiné země za účelem zisku, dlouhobé -PI, DÚ / krátkodobé - A,S 3) CB - při pevném měnovém režimuVliv na MK: růst dovozu do ČRCZK depreciaceVliv na MK: pokles vývozu z ČRCZK depreciaceVliv na MK: ekonomická recese v NěmeckuCZK depreciace (pokles vývozu)Vliv na MK: uvalení cel na české dovozyCZK depreciace (pokles vývozů kvůli zdražení)Vliv na MK: roste cenová hladina v ČRCZK depreciace (pokles vývozů kvůli zdražení)Vliv na MK: příliv přímé investiceCZK apreciace (poptávka CZK)Vliv na MK: odliv přímé investiceCZK depreciace (nabídka CZK)Vliv na MK: česká firma si vezme zahraniční úvěrCZK apreciace (poptávka CZK)Vliv na MK: česká firma splácí svůj zahraniční úvěrCZK depreciace (nabídka CZK)Vliv na MK: příliv prostředků ze strukturálních fondů EUCZK apreciacearbitrážvyužívají rozdílnou cenu ve stejný časový okamžik na dvou různých místech zbožové měnové - dokud nedojde k vyrovnání měnového kurzu, Praha 25 (depreciace CZK), Londýn 26spekulační operacevyužívají vývoj měnového kurzu v čase spot rate - okamžitě forward rate (termínový MK) - obchod uzavřen dnes, směna za smluvenou dobukurzové režimynahlásit IMF (1976 Jamajská konference) 1) Plovoucí - floating čistý - MK se ustaví na měnovém trhu dle S a D a CB nezasahuje řízený - MK se ustaví na měnovém trhu dle S a D, ale CB si vyhrazuje právo do něj zasáhnout 2) pevný - fixní - měna navázána k jiné CB stanoví centrální paritu, oscilační pásmo a je povinna to dodržovat devalvace a revalvace crawling peg (posuvné zavěšení) currency boardVýhody a nevýhody floatingu+ nenáročný na DR + autonomní měnová politika + výrobci nuceni inovovat - nestabilita - spekulaceVýhody a nevýhody pevného MK+ stabilita pro firmy - náročný na DR - ne autonomní měnovou politiku - slabá měna zvýhodní vývozce - kurzový polštářkurzové (devizové) intervence - nakreslit bod A a Bzásahy CB do měnového kurzu, kdy CB vstoupí na trhsterilizace kurzové intervencezásah, kdy CB pomocí operací na volném trhu (prodej a nákup CP) odstraňuje účinky kurzové intervence na domácí peněžní zásobuPPP - předpoklady=koncept determinace měnového kurzu volný obchod neexistují dopravní, transakční ani informační náklady homogenní produktZákon jediné cenystejný výrobek by měl stát v domácí zemi stejně jako v zahraničí po přepočtu na společnou měnu Pd = Pf x Ed/f --> Ed/fPPP = Pd/PfAbsolutní verze PPPvysvětluje teoretickou výši měnového kurzu, která vychází ze zákona jediné ceny měnový kurz by měl být na takové úrovni, aby vnitřní a vnější kupní síla obou měn byla shodná měnový kurz v paritě je roven poměru cenové hladiny doma a cenové hladiny v zahraničí cenová hladina = váženy průměr cen zboží a služeb obsažených ve spotřebním koši PPP = rovnost vnitřní a vnější kupní síly vnitřní PP > vnější - nominální kurz je podhodnocen vnější > vnitřní - nominální kurz nadhodnocenK měření odchylek nominální od kurzu v paritě používáme:R, ERDI, CPLR - definice, vzorec, reálná depreciace, reálná apreciacekolik domácích spotřebních košů koupí 1 zahraniční R = E x Pf/Pd r apreciace = za 1 domácí koš si v zahraničí koupím víc, číslo R klesá r depreaciace = za 1 domácí koš si v zahraničí koupím míň, číslo R rostefaktory, které ovlivňují Rnominální měnový kurz, cenová hladina doma a v zahraničíreálná apreciace situaceR klesá vnitřní kupní síla ve vztahu k vnější klesá klesá konkurenceschopnost vývozců (naše zboží je tam dražší situace: klesá zahraniční Pf roste domácí Pd nominální apreciacereálná depreciace situaceR roste vnitřní kupní síla ve vztahu k vnější roste roste konkurenceschopnost vývozců (naše zboží je tam levnější situace: roste zahraniční Pf klesá domácí Pd nominální depreciaceERDI - definice, vzorecExchange rate deviation index - měří odchylku nominálního kurzu od kurzu v paritě číselně R=ERDI ERDI = E/Eppp = E/(Pd/Pf) = RCPL - definice, vzorecComparative price level = na kolika procentech Pf po přepočtu měnovým kurzem je Pd převrácená hodnota ERDI CPL = 1/ERDI, CPL = Pd/(Pf x E)R, ERDI, CPL - srovnání s 1R = ERDI = CPL = 1 - NK = Kppp, vnitřní = vnější R >1 = ERDI >1= CPL < 1 - NK>Kppp - NK podhodnocen, vnitřní > vnější R <1 = ERDI <1= CPL > 1 - NK < Kppp - NK nadhodnocen, vnější > vnitřníRelativní verze PPP - definice, vzorecříká, jak by se měl změnit měnový kurz za určité období tak, aby odchylka MK od Kppp zůstala stejná změna měnového kurzu v čase by se měla rovnat inflačnímu diferenciálu (domácí - zahraniční inflace)Index inflačního diferenciálu - definice, vzorecindex změny měnových kurzů by měl odpovídat poměru indexů cenových hladin doma a v zahraničíParita úrokových sazeb - předpokladyukazuje krátkodobé trendy v měnovém kurzu souvisí s liberalizací pohybu kapitálu předpoklady: 1) existují 2 aktiva, která mají stejnou rizikovost a likviditu, ale liší se očekávanou výnosností 2) dokonalá mobilita kapitálu 3) investorům je jedno v jaké měně jsou aktiva denominovánapodmínka nekryté parity úrokových sazebočekávaná změna měnového kurzu je rovna úrokovému diferenciálu (domácí - zahraniční úroková sazba) nebo index očekávané změny měnového kurzu je roven indexu úrokového diferenciálu rovnováha na mezinárodním trhu nastává tehdy, když očekávaný výnos všech aktiv denominovaný v různých měnách je stejný a investoři tak nemají důvod měnit své portfolioindex úrokového diferenciálu - vzorecpodmínka kryté parity úrokových sazebMezinárodní Fisherův efektteoretické propojení mezi PPPP a teorií úrokového diferenciálu = dlouhodobě jsou reálné úrokové sazby vyrovnané diferenciál nominálních úrokových sazeb = rozdílu očekávaných inflacíMonetární koncept měnového kurzu nabídka peněz poptávka po penězíchmonetaristé - na všechny ekonomické jevy se dívají od trhu peněz, kde by se Ms = Md nabídka peněz = množství peněz, které ekonomické subjekty reálně drží poptávka po penězích = množství peněz, které by subjekty chtěly držetpoptávka po penězích vzorec poptávka po reálných peněžních zůstatcích vzorecmonetární koncept měnového kurzu vzorec3 indikátory charakterizující vnitřní ekonomickou rovnováhu: 3 indikátory charakterizující vnější ekonomickou rovnováhu:vnitřní: nízké tempo růstu inflace rovnovážné tempo růstu produktu HDP nízká míra nezaměstnanosti vnější: rovnováha platební bilance mezinárodní investiční pozice země zahraniční zadluženost zeměplatební bilance země - definicestatistický záznam ekonomických transakcí mezi dom. subjekty ekonomiky (rezidenty) a subjekty zahr. ekonomik (nerezidenty) za určité časové obdobímezinárodní investiční pozice země - definice, struktura, aktiva X pasivaříká stav aktiv a pasiv dané země vůči zahraničí k určitému datu struktura: PI, PFI, OI, DR aktiva = pohledávky za zahr. subjekty, akcie zahr. firem v držení dom. subjektů pasiva = závazky vůči zahraničí, akcie dom. firem v držení zahraničízahraniční zadluženost - definice, co sem patří, únosnátvořena veškerými závazky dané země vůči zahraničním subjektům k určitému datu ostatní investice (obchodní úvěry) a dluhové CP do 40 % HDP zeměHorizontální struktura PB1) BÚ -obchodní bilance -bilance služeb -bilance primárních důchodů - převody zisků, mezd, rent, důchodů za služby VF -bilance sekundárních důchodů - drobnější převody 2) KÚ -kapitálové transakce - prominutí pohledávek -transakce s nehmotnými statky - licence -přílivy prostředků z EU 3) FÚ -přímé investice - převod min. 10 % majetkových CP -portfoliové investice - menší než 10 % podíl nebo dluhové CP -finanční deriváty -ostatní investice -rezervní aktiva 4) Chyby a opomenutíVertikální struktura PBzápis podvojným způsobem Kreditní položky - +, příjem peněz, export zboží či služeb, příliv důchodů Debetní položky - -, odchod peněz, import zboží u FÚ ale naopak - pokud jde o příliv peněz - (FDI příliv), odliv peněz +4 vyrovnávací procesy PBv případě nerovnováhy se spustí automatické tržní procesy, které vedou k nápravě nerovnováhy cenový kurzový důchodový monetárnícenový vyrovnávací proces - 3 předpoklady, schodek, přebytek, kvantitativní rovnice penězkurzový vyrovnávací proces - předpoklad, J-křivka, M-L podmínka, schodek, přebytek BÚdůchodový vyrovnávací proces - 3 předpoklady, vzorečky (m, C, M, alfa), přebytek, schodekmonetární vyrovnávací proces - 2 předpoklady, nerovnováhy na peněžním trhu