6 terms

AP Calculus BC

STUDY
PLAY
Linearization
f(a)+f'(a)(x-a)
Trapezoidal rule
b-a/2n [ f(x0 ) + 2 f(x1 ) + 2 f(x2 ) + ... + 2 f(xn-1 ) + f(xn ) ]
euler's method
yi+1 = yi = f(xi, yi)(xi+1-xi)
shell method
v= pi INT(a to b)(f(x)-g(x))^2dx
washer method
pi INT(a to b)(R^ 2- r^2)dx
arc length
pi INT(a to b) SQRT(1 +(dy/dx)^2)dx