17 terms

Numbers 21-100

STUDY
PLAY
二十一
èr shí yī (twenty one)
二十二
èr shí èr (twenty two)
二十三
èr shí sān (twenty three)
二十四
èr shí sì (twenty four)
二十五
èr shí wǔ (twenty five)
二十六
èr shí liù (twenty six)
二十七
èr shí qī (twenty seven)
二十八
èr shí bā (twenty eight)
二十九
èr shí jiǔ (twenty nine)
三十
sān shí ( thirty)
四十
sìshí (forty)
五十
wǔ shí (fifty)
六十
liù shí (sixty)
七十
qī shí (seventy)
八十
bā shí (eighty)
九十
jiǔ shí (ninety)
一百
yī bǎi (one hundred)