11 terms

shapes

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

圆形
yuán xíng (circle)
三角形
sān jiǎo xíng (triangle)
长方形
cháng fāngxíng (rectangle)
正方形
zhèng fāng xíng (square)
椭圆形
tuǒ yuán xíng (oval)
星形
xīng xíng (star shape)
这是什么形状?
zhè shì shén me xíng zhuàng? (Which shape is this?)
这是圆形。
zhè shì yúan xíng. (This is a circle.)
这是什么?
zhè shì shén me? (What is this?)
我不知道。
Wǒ bù zhī dao. ( I don't know.)
这是三角形和正方形。
zhè shì sān jiǎo xíng hé zhèng fāng xíng. (These are a triangle and a square.)