P3Dic6_129

o/przy krótkim terminie: o/przy krótkiej upływie, granica/limit z/do czasu do-końca(e.) tego-którego się może albo się musi zrobić coś.
Click the card to flip 👆
1 / 42
Terms in this set (42)
nadmiar: przesada, przekroczenie z(jakiejś) słusznej/właściwej miary(p3dic6_129) eccesso: esagerazione, superamento della giusta misuraa.jednak/a.mimo/chociaż: niemniej.jednak/cała/droga(p3dic6_129) eppure: tuttaviafunkcjonalny: co zaspokaja dokładne/precyzyjne wymagania, co jest nadający-się/pasujący(a.) do (przy.tego) celu(s.) dla tego - któego jest zrobiony.(p3dic6_129) funzionale: che soddisfa precise esigenze, che è adatto allo scopo per il quale è fattostrefa czasowa: każda(jedna) z(te) 24 części w które(c.) jest podzielona pionowo (ta) Ziemia i w (przy.tym)'wnętrzu z(tej) której się ma (tą) samą godzinę.(p3dic6_129) fuso orario: ognuna delle 24 parti in cui è suddivisa verticalmente la Terra e all'interno della quale si ha la stessa orahigiena (z.tego) snu: (ten)'zbiór z(te) normy co stabilizują tryby z/do zachowania dla uniknięcia(inf.) zakłóceń z(tego) snu a więc chronić, zachowywać (ta) zdrowie.(p3dic6_129) igiene del sonno: l'insieme delle norme che stabiliscono modi di comportamento per evitare disturbi del sonno e quindi proteggere, preservare la salutebezpośredni: co wydarza-się(a.) natychmiast po, bez przerw z/do czasu.(p3dic6_129) immediato: che avviene subito dopo, senza intervalli di tempoimmunologiczny: (ten) system co ma (ten) zadanie żeby bronić (jakiś) organizm, produkując antyciała, przeciw (od) wirusa i mikrobów szkodliwych dla (przy.tej) zdrowia.(p3dic6_129) immunitario: il sistema che ha il compito di difendere un organismo, producendo anticorpi, da virus e microbi dannosi alla saluteoszaleć: stać-się bardzo zmieszanym i nieuporządkowanym, zachowywać.się w sposób anormalny.(p3dic6_129) impazzire: diventare molto confuso e disordinato, comportarsi in modo anormalemikroprzebudzenie: słowo skomponowane od "mikro" i "znów.przebudzenie", to.jest (ten) obudzić.się od(tego) snu przez (jakiś) krótki okres z/do czasu żeby/dla potem zn ow.zasnąć.sobie/siem kontunuować zeby/przy spac.(p3dic6_129) microrisveglio: parola composta da 'micro' e 'risveglio', cioè lo svegliarsi dal sonno per un breve periodo di tempo per poi riaddormentarsi, continuare a dormirezatonięcie: kiedy (jakaś)'jednostka-pływająca(i.)/statek, przez (ten) złą.pogodą albo przez inne powody, idzie na/przy dno, tonie.(p3dic6_129) naufragio: quando un'imbarcazione, per il maltempo o per altre cause, va a fondo, affondaneurolog: lekarz/medyk specjalizowany w neurologii, (ta) nauka medyczna co studiuje w szczególności (ten) system nerwowy.(p3dic6_129) neurologo: medico specializzato in neurologia, la scienza medica che studia in particolare il sistema nervosooko (na/przy): uwaga!(p3dic6_129) occhio (a): attenzione!parametr: kryterium z/do oceny, termin z/do porównania(c.), z/do porównania(p.).(p3dic6_129) parametro: criterio di valutazione, 'termine di confronto, di paragonepercepcja/postrzeganie: uczucie/'sensacja'/doznanie, wrażenie/impresja/odczucie.(p3dic6_129) percezione: sensazione, impressionetankowiec: statek(n.) wyposażona(a.) i przeznaczona do (przy.tego) transportu z(tgo) ropy.(p3dic6_129) petroliera: nave attrezzata e destinata al trasporto del petrolioopadać(p.): zmniejszać, iść w-dółm iść w-stronę (tego) dołu wraz-z prędkością(p3dic6_129) precipitare: diminuire, andare giù, andare verso il basso con velocitàprze.ciągać/przedłużać: kontynuować(p3dic6_129) protrarre: continuarenawrót-choroby: znów.pojawienie-się/wrócenie/ponowne-wystąpienie z/do (jakiejś) chorobu co wydawała-się(s.)(imp.) wyleczona.(p3dic6_129) ricaduta: ricomparsa di una malattia che sembrava guaritaod.zwierciedlać: przedstawiać/reprezentować, wyrażać(p3dic6_129) rispecchiare: rappresentare, esprimererytuał: (ten)'zbiór z(te) zwyczaje(u.) z(te) nawyki(p3dic6_129) rituale: l'insieme delle usanze, delle abitudiniskok/przeskok (z/do strefy czasowej): gwałtowny(r.) zmiana (z.tej)'godziny, na (przy) dłudzy podróże w samolocie(a.).(p3dic6_129) salto (di fuso orario): rapido cambiamento dell'ora, ad esempio dopo lunghi viaggi in aereosymptom: znak, element charakterystyczny wraz-z którym(c.) się przejawia/manifestuje (jakaś) choroba.(p3dic6_129) sintomo: segno, elemento caratteristico con cui si manifesta una malattiaponaglenie/wezwanie/bodziec/apel : akcja, przyczyna zdolna z/do prowokować (jakąś) reakcję fizyczną albo psychiczną(p3dic6_129) sollecitazione: azione, causa capace di provocare una reazione fisica o psichicaprze.życie: (ten) kontynuowanie(inf.) żeby/przy żyć, (ten) pozostać w życiu.(p3dic6_129) sopravvivenza: il continuare a vivere, il rimanere in vitaspecjalista: lekarz/medyk co zna bardzo dobrze (jakiś) określony sektor (z.tej) medycyny.(p3dic6_129) specialista: medico che conosce molto bene un determinato settore della medicinawywrócić/zniekształcić/pokręcić: zmienić/zalterować, modyfikować (jakąś)rzecz generalnie pogarszając.ją.(p3dic6_129) stravolgere: alterare, modificare una cosa generalmente peggiorandolaprzerażający/napawający-strachem(t.): co przynosi/kładzie niepokój, zmartwienie, lęk(p.).(p3dic6_129) temibile: che mette ansia, preoccupazione, pauratłumaczyć.się/wyrazić.się: manifestować/przejawiać, przedstawiać.się, objawiać.się, przekształcać.się.(p3dic6_130) tradursi: manifestarsi, mostrarsi, rilevarsi, trasformarsitranskontynentalny: powiedziany na (z/do) lot co łączy miasta z dwóch różnych/odmiennych kontynentów.(p3dic6_130) transcontinentale: detto di volo che collega città di due differenti continentizmiana: każdy.jeden z(tych) okresów w których(c.) się odbywa(s.) (jakiś) praca co przewiduje (jakiś) zmienianie.się(a.)(inf.) wraz-z innymi.(p3dic6_130) turno: ciascuno dei periodi in cui si svolge un lavoro che prevede un alternarsi con altriczuwanie: (ten) stan z/do kto jest obudzony.(p3dic6_130) veglia: lo stato di chi è svegliożyciowy/witalny: fundamentalny, zasadniczy(e.), niezbędny i niezastąpiony/niezbędny do (przy.tej) życia.(p3dic6_130) vitale: fondamentale, essenziale, necessario e indispensabile alla vita