Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Språkhistorie fra 1900

Get a hint
Hvordan var den språklige situasjonen i Norge rundt 1905?
Click the card to flip 👆
1 / 9
1 / 9
Terms in this set (9)
Hvordan var den språklige situasjonen i Norge rundt 1905?
To offisielle skriftspråk:
Landsmål og Rigsmaal
Hvordan var den befolkningsmessige og sosiale situasjonen i landet på denne tiden?
Et nytt norsk samfunn vokste fram. Industrialisering førte til folkeflytting fra landsbygda til byene, særlig til byene på Østlandet.
Arbeiderklassen vokste, og fikk etter hvert politisk makt på stortinget.
De sosiale, befolkningsmessige og politiske endringene førte til endringer i skriftspråket på lang sikt.
Når fikk vi sidemålsstilen?
Vi fikk sidemålsstilen i 1907.
Hva var hovedtanken bak 1917-reformen?
At landet skulle ende opp med ett skriftspråk, som skulle komme som følge av en sammensmelting av landsmål og riksmål. Dette kaltes tilnærmingstanken.
Hvorfor ble 1938 reformen oppfattet som radikal?
Tanken var å forenkle rettskrivingen, men det motsatte skjedde. Den ble svært omfattende, siden det var for mange endringer.