SAK1001 - Kapittel 10: Demokratiske og ikke-demokratiske styreformer

Hva er totalitært samfunn?
Click the card to flip 👆
1 / 16
Terms in this set (16)
Hva er totalitært samfunn?
Myndighetene har omfattende eller fullstendig kontroll over innbyggerne. Staten har ingen begrensinger, og kontrollerer alle areaner - både offentlige og private.
Hva er et demokratisk samfunn?
Demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre. I systemet demokrati er innbyggerne deltakende i den politiske prosessen, og stemmen til alle innbyggere skal bli hørt i form av stemmerett.

Det er en styreform som bygger på at makten i samfunnet utgår fra folket, og at dette folket er sammensatt . Det er å finne balansen mellom mebohvet for lover og regler, og enkeltmennesket rett til å bestemme over seg selv.
Hva kjenntegner demokratier?
Folkesuverenitet
Respekt for menneskerettigheter og mangfold
Politisk likhet
Beskyttelse av rettigheter
Retten til et privatliv
Rettssikkherhet
Hva er folkesuverenitetsprinsippet?
Det er dette demokratiske samfunn er bygd på. Folkesuverenitet betyr at makten i samfunnet utgår fra folket - folket har overført sin makt til et styringsapparat som kan ta beslutnigner på deres vegne, og om folket er misfornøyde med jobben som er gjort har det rett til å ta styringsmakten tilbake.
Hvilke menneskerettigheter er beskyttet i et demokrati?
Ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet. Uten disse rettighetene er ikke demokratiet reelt.
Hvorfor krever demokrati at mangfold respekteres?
Kjernen i et demokrati er at folket skal styre, men folket har ulike meninger og forutsetninger. Demokratiet respekterer dette ved å legge til rette for alle skal komme til orde, og undertrykker ikke uenighet med enten regime eller andre innbyggere.
Hva er et flertallstyranni og hvordan henger det sammen med mindretallets rettigheter?
Demokratiet styres for det meste etter flertallets ønsker, men for at hele folket skal styre må også mindretallets ønsker taes hensyn til. Om det er noen grupper som konsekvent blir overkjørt og ikke hørt, er faren for et flertallstyrannia reell - det er dette som skjedde under fornorskingspolitikken.
Hva menes med retten til et privatliv i forhold til demokrati?
Myndighetene skal ikke styre hvert aspekt av livet til innbygerne. Så lenge man ikke bryter loven, skal man derfor kunne gjøre som man vil - så da må man også passe på at loven er moral.
Hva er det aller viktigste kjennetegnet på et demokrati?
En rettsstat som garanterer rettssikkerhet. Da er innbyggerne beskyttet mot maktovergrap fra staten. Ingen skal kunne fengsles uten lov og dom, altså den dømmende makten er seperat fra den utøvende og lovgivende makten. Domstolene skal faktisk føre kontoll med politikerne.

Alle mistenkte har rett til en rettferdig rettssak, med representasjon av en advokat.
Hva skjer ved et valg?
Maktbalansen endres. Representanter og regjeringer byttes ut etter folket har sagt sin dom over de siste årenes politikk.
Hva er forskjellen på et indirekte og et direkte demokrati?I et indirekte demokrati stemmer velgerne fram politikere som tar beslutnigner på vegne av innbyggerene, men i et direkte demokrati stemmer alle innbyggere på hvert enkelt forslag.Når ble direkte demokrati sist brukt i Norge? Var de bindende?Under EU-avstemningen. På et nasjonalt nivå er folkeavsteminger bare rådgivende, men politikerne hsr tradisjonelt fulgt befolkningens vilje. På et lokalt nivå er direkte demokrati langt mer vanlig.Hva er fordelene og ulempene med direkte og indirekte demokrati?I mindre grupper som elevråd eller arbeidsplasser er fungerer direkte demokrati godt - men med en gang andelen som skal stemme blir mye større og antall saker blir større, blir det brått mye vanskeligere. Da blir det praktisk umulig å gjennomføre avstemninger for hver enste forslag. Dette var noe av det som skjedde i Romerriket, forresten. Ja eller nei forenkler også veldig store spørsmål, og gjør det vanskeligere å skape en helhet i politikken - en politikk som tar hensyn til flere problemstilligner samtidig. Det er også vanskeligere å holde noen ansvarlig for beslutnigner som blir tatt, som kan føre til minkende tro på demokratiet.Hva gjør en styreform ikke-demokratisk?Når styresmakten ikke respekterer grunnleggende rettigheter, eller de har kommet til makten på andre måter enn valg. Kanskje undertrykker den demokratisk valgte styresmakten innbyggerne på andre måter.Hva er et mangelfullt demokrati?Her er styresmakten valgt på demokratisk måte, men innbyggerne undertrykkes likevel. Det er ikke vanntette skott mellom utøvende, lovgivende og dømmene makt - politsike opponenter kan fengsles uten lov og dom, for eksempel, eller media kan være under presidentens kontroll.