Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Vokabeln aus: Langenscheids Praktisches Lehrbuch Polnisch

współpraca

Zusammenarbeit

przyjaśń

Freundschaft

znany

bekannt

znowu

wieder

a może

oder vielleicht

Powodzenia!

Viel Erfolg!

dzwoni do drzwi

er/sie/es klingelt an der Tür

Bardzo mi miło.

Sehr angenehm.

Miło mi!

Angenehm!

Mnie również.

Mir ebenso.

rzeczywiście

wirklich, tatsächlich

inny

andere

narodowość

Nationalität

czym

wofür, womit (Instrumental von co)

sztuka

Kunst

drogi

teuer

pióro

Füller

ołówek

Buntstift

przeziębiany

erkältet

rozczochrany

zerzaust

naukowiec

Wissenschaftler

zajmować się

sich beschäftigen

szczęśliwy

glücklich (Adj.)

strasznie

schrecklich (Adv.)

tak sobie

so lala

pewno

sicherlich, bestimmt (Adv.)

Niemka

Deutsche

Niemiec

Deutscher

czas wolny

Freizeit

spędzać

verbringen

sprzątać

aufräumen

zapraszać

einladen

gości

Gäste

zwłaszcza

besonders, insbesondere

zwłaszcza, że

umso mehr, als

towarzyski

gesellig

gościnny

gastfreundlich (Adj.)

działka

Schrebergarten

za miastem

vor der Stadt (hinter der Stadt)

dbać o

sich kümmern um

zdrowie

Gesundheit

uroda

Aussehen

odwiedzać

besuchen

jeżeli

wenn

niemiecki

deutsch

tłumaczka

Dolmetscherin

poza tym

außerdem

taki

so ein

cudowny

bezaubernd, wunderbar (Adj.)

uśmiech

Lächeln

brzydki

hässlich (Adj.)

wszyscy

alle

agresywny

aggressiv (Adj.)

złośliwy

gehässig (Adj.)

czasem

manchmal

wyjątkowy

außergewöhnlich

szczęście

Glück

jednak

dennoch

pewny

sicher (Adj.)

zmienić

ändern, wechseln

piekarnik

Backofen

surówka

Rohkost

prąd

Strom, Strömung

urządzać

einrichten, organisieren

pływać

schwimmen

wiosna

Frühling

lato

Sommer

jesień

Herbst

zima

Winter

pory roku

Jahreszeiten

Boże Narodzenie

Weihnachten

Wielkanoc

Ostern

szczotka

Bürste

szczoteczka do zębów

Zahnbürste

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording