11 terms

days of the week

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

星期一
xīng qī yī (Monday)
星期二
xīng qī èr (Tuesday)
星期三
xīng qī sān (Wednesday)
星期四
xīng qī sì (Thursday)
星期五
xīng qī wǔ (Friday)
星期六
xīng qī liù (Saturday)
星期日
xīng qī rì ( Sunday)
今天星期几?
Jīn tiān xīng qī jǐ? ( What day is today?)
今天星期一。
Jīn tiān xīng qī yī. ( Today is Monday.)
明天星期几?
Míng tiān xīng qī jǐ? ( What day is tomorrow?)
明天星期二。
Míng tiān xīng qī èr. ( Tomorrow is Tuesday.)