15 terms

months

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

一月
yī yuè (January)
二月
èr yuè (February)
三月
sān yuè (March)
四月
sì yuè (April)
五月
wǔ yuè (May)
六月
liù yuè (June)
七月
qī yuè (July)
八月
bā yuè (August)
九月
jiǔ yuè (September)
十月
shí yuè (October)
十一月
shí yī yuè (November)
十二月
shí èr yuè (December)
一月一号
yī yuè yī hào (January 1)
今天是几月几号?
Jīn tiān shì jǐ yuè jǐ hào? (What is today's date?)
今天是一月三十一号。
Jīn tiān shì yī yuè sān shí yī hào. (Today is January 31.)