81 terms

UN Quiz on Violence Against Women (25 Nov) Glossary in English and Catalan

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

physical violence
violència física
sexual violence
violència física
Activist, activists
activista, activistes
Against
contra
All
tots
Ally, allies
aliat, aliats
Approximately
aproximadament
Are you kidding me?
Deus estar de broma! Em prens el pel?
Behaviour
comportament
Behind
darrera
Beijing
Pequin
Benefits
beneficis
Bride
núvia
Call
crida
Child marriage
matrimoni infantil
Closed doors
portes tancades
Date
data
Domestic violence
La violència domèstica Each of us: cadascun de nosaltres
Each
cada
Even though
malgrat
Everything
tot
Female Genital Mutilation
mutilació genital femenina
Following
següent(s)
Form of violence
forma de violència
Form of violence of violence against women and girls
forma de violència contra les dones i les noies
Genocide
genocidi
Health
salut
Historical significance
significació història
Holiday season
vacances de l'estació
In vogue
en voga, de moda
In which
en què
International Day for the Elimination of Violence against Women
Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones
International Day
Dia Internacional
Many of us
molts de nosaltres
Of the following
dels següent(s)
Only
només
Painful
dolorós
Percentage
percentatge
Physical violence
violència física
Private matter
assumpte privat
Pumpkin
carbassa
Quiz
Test, prova
Randomly
a l'atzar
Rwanda
Ruanda
Season
Estació
Sexual assault
agressió sexual
Sexual violence
violència sexual
The International Day for the Elimination of Violence against Women
Dia Internacional per l'eliminació / eradicació de la violència contra les dones
The same
el mateix
The United Nations = Les nacions Unides, la ONU
...
The way
la manera
To be assassinated
ser assassinades
To be kidding
estar de broma
To be massacred
ésser massacrats, massacrades
To be taken
estar agafat
To carry, carried, carried
portar, comportar 'acarrear'
To coincide, coincided, coincided
coincidir.To end, ended, ended: acabar, posar fi
To commemorate, commemorated, commemorated
commemorar
To do so
fer-ho així
To ban, banned, banned
prohibir
To do the same
fer el mateix
To enable, enabled, enabled
possibilitar, permetre
To experience, -d -d
experimentar, viure
To hide, hid, hidden
amagar, amagar-se
To learn, learned, learned
aprendre
To impose, imposed, imposed
imposar
To pick, picked, picked
triar
To say, said, said
dir
To shield, shielded, shield
escudar-se, protegir-se, amagar-se To touch, touched, touched: tocar
To take, took, taken
agafar, prendre
Truth
veritat
Unwanted = Not wanted
no desitjat, no volgut, contra la voluntat
Verbal harassment
assetjament verbal
Violence
violència
Violence against women
violència contra les dones
Well-known
molt conegut
Which
quin
Woman, women
dona, dones
Worldwide
arreu del món
Yearly
cada any
Each of us
cadascun de nosaltres