Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

actually

valójában

address

cím

afford

megenged(het)i magának

alone

egyedül

amnesty

amnesztia

angry

mérges

appeal

felhívás

appreciate

szívesen fogad

astonished

meglepődött (a)

attractive

vonzó

awake

ébren

beg

könyörög

belief

hit

blanket

takaró

book

lefoglal

boss

főnök

both

mindkét

burglar

betörő

calm

nyugodt

camp

kemping (1)

cancer

rák

carpet

szőnyeg

chimney

kémény

circumstance

körülmény

conservation

környezetvédelem

crisis

válság

crowd

tömeg

curtain

függöny

dedicate

elkötelezni magát

demand

követelés, igény

desperately

szörnyen

die

meghal

dirty

piszkos

disastrous

katasztrofális

dream

álmodik

drive

bejárati (autó)út

drop dead

meghal (2)

dump

elhagy valakit, dobja a partnerét

earn

pénzt keres

economic

gazdasági

embassy

nagykövetség

emergency supplies

rendkívüli (segély)ellátmány

endangered species

veszélyeztetett fajok

enormous

hatalmas

establish

alapít (e)

ethnic

etnikai

fantasize

elképzel

fit together

összerak

filthy

koszos

floor

emelet

fluid

folyadék

fortunately

szerencsére

frightened

ijedt

funny

mulatságos

furious

nagyon mérges

get rid of

megszabadul vmitől

ghost

szellem

grow

termeszt

growl

morog

heart attack

szívroham

heat

hőség

heavily

erősen

hilarious

nagyszerű (h)

horrible

borzalmas

hospice

gyógyíthatatlan idősek otthona

hound

üldöz

housing

szállás

human rights

emberi jogok

hungry

éhes

incredibly

hihetetlenül

incurable

gyógyíthatatlan

invest

befektet

island

sziget

jigsaw

összerakós játék

just

éppen

knock

kopogás, kopog

land

föld

last

tart vmeddig

leave behind

otthagy

loan

kölcsön

lottery

lottó

loudly

hangosan

mansion

hatalmas ház

medical supplies

egészségügyi ellátás

menacingly

fenyegetően

miserable

nyomorúságos

misery

nyomor

nearly

majdnem

organization

szervezet

pay-rise

fizetésemelés

penniless

pénztelen

photography

fényképészet

pick up

elmegy vkiért

post office

postahivatal

post

postán felad

pour

özönlik

pretty

csinos

prisoner of conscience

politikai fogoly

prize

díj (2)

psychiatrist

pszichiáter

purpose

cél

put pressure on

nyomást gyakorol vkire

ragged

rongyos

receptionist

recepciós, portás

relative

rokon

release

kienged

rescue

megmentés

research

kutatás

routine

megszokott életmód

run

folyik

run out of

kifogy vmiből

sanity

józan gondolkodás

shelter

menedékhely

smash

szétrombol

solicitor

ügyvéd

space shuttle

űrsikló

spending spree

nagy költekezés

stand

áll

suddenly

hirtelen

superb

nagyszerű (s)

surprised

meglepődött (s)

survive

túlél (s)

tempt

csábít

the press

a sajtó

thrilled

elragadtatott

tired

fáradt

turn out

kiderül

violently

erőszakosan

visa

vízum

waste

pazarol

wide

széles

windfall

váratlan szerencse

wildlife reserve

vadrezervátum

wild-looking

őrült kinézetű

winner

győztes

advantage

előny

agony aunt

olvasók panaszaival foglalkozó rovat

ambitious

törekvő

annoyed

ideges

background

háttér

care

törődik vmivel

cheat

csal

cheerful

vidám

clearly

egyértelműen

complexion

bőr

concentrate

koncentrál

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording