Klassisisme og opplysningstid

Hvilke litterære epoker plasseres før klassisismen?
Click the card to flip 👆
1 / 35
Terms in this set (35)
Hvilke litterære epoker plasseres før klassisismen?
Renessanse (1500) og barokk (1600)
Hvilket århundre plasserer vi klassisisme og opplysningstid i?
1700-tallet
Hvilke tanker bygger opplysningstida videre på?
Renessansens fornuft
Hvem sa: "Ha mot til å bruke din egen forstand!"
Filosofen Immanuel Kant (1724-1804)
Hva slags tanker om hvordan verden fungerer vokser frem i opplysningstida?
At verden er styrt av naturlover og ikke guddommelige krefter
Hvordan påvirket opplysningstida og vitenskapens fremgang forfattere og kunstnere?
De blir opptatt av hvordan mennesker kan bli opplyste om verden de lever i. De tenker at mennesker og verden kan forbedres, fordi kunnskap og vitenskap fører til fremgang.
Hva er encyklopedien fra 1750 og i tiårene fremover?
Det første leksikonet, fransk, i 17 bind. Her ble mane av de viktigste tankene i opplysningstida presentert.
Hva var forfatteren og filosofen Voltaire (1694-1778) særlig opptatt av?
Forkjemper for menneskerettene - prinsippet om at det finnes noen grunnleggende og naturgitte retter for alle mennesker.
Hvilken revolusjon skjedde som en konsekvens av tankene som vokste frem i opplysningstida?
Den franske - i 1789 (frihet, likhet og broskap). Kom av tankene om at makta i et samfunn må springe ut av folket selv.
Hva er idealet til de franske dikterne som er forbilder for klassisismen i Danmark-Norge?
Racine, Corneille og Moliére har de antikke forfatterne som ideal og mener at litteraturen ikke kan bli bedre enn den
Hva er klassisismens stilideal?Det enkle som bygger på filosofen Aristoteles sine regler for god dikting.Hva er klassisismens stilideal en motreaksjon til?Barokkens overlessa stilideal med kraftig virkemiddelbrukHvordan påvirker fornuften kunsten?Forfatterne mener det er fornuftig at det finnes allmenne og naturlige regler som må holdes for hvordan god litteratur skal utformes.Hvorfor er Moliére (1622-1673) en viktig inspirasjon for diktininga i Danmark-Norge?Fransk komediedikter som skrev flere komedier som var omarbeidede antikke komedier.Hva ønsket Moliére å oppnå med komediene sine?Han ville oppdra tilskuerne: De lo av personene i stykket som gjorde dumme ting. Indirekte lo de da av sine egne dårlige egenskaper, før de deretter ville ta avstand fra disse egenskapene hos seg selv og andre.Hvem er vår viktigste klassisist i Danmark-Norge?Ludvig Holberg (1684-1754)Hvilke viktige stykker har Holberg skrevet?Jeppe paa Bierget, Erasmus. Montanus, Niels Klims underjordiske Rejse og Moralske TankerHva er Holbergs poetiske raptus?En periode der han skriver veldig mye på kort tid: 26 komedier og mange satiriske dikt på bare noen få år fra 1719.Hva nytt tilførte Holberg vår litteratur?Etter barokkens salmelitteratur, gir han oss dansk-norsk dramatikk, satiriske dikt, epistler og essay etter klassisk oppskrift.Hva er den borgerlige offentligheten?En samfunnsklasse av handelsmenn, som også ga et miljø for å diskutere politikk, kultur og kunstHvorfor var den borgerlige offentligheten viktig for Holbergs suksess som forfatter?De hadde midler og kunnskap til å ytre seg, og til å ta i mot kultur- og kunstinntrykk. Og de ville engasjere seg i politikk og samtid for å sikre seg sine økonomiske interesser. Tidligere var det bare adelen og embetsmennene som hadde utdannelse.Hva er karakterkomedier?Holbergs komedier kalles dette fordi hovedpersonene har et karaktertrekk som det blir gjort narr av, en "skrøpelighet" som Holberg kalte det. Det er menneskelige feil som alle kan kjenne seg igjen i. Dette gjorde Holberg narr av.Hva er karaktertrekkene det gjøres narr av i Erasmus Montanus (1722)?Hovmotet (Rasmus Berg snakker helst latin og har tatt navnet Erasmus Montanus) og bedreviteren (han snakker som om han vet alt).Hvordan "beviser" Erasmus Montanus at mor Nille er en sten?Han fremsetter to premisser og en konklusjon: Sten kan ikke fly. Mor Nille kan ikke fly. Konklusjonen: Mor Nille er en sten.Hva er karaktertrekkene som gjøres narr av i Jeppe på Bjerget (1722)?Bonden Jeppe drikker for mye.Hvordan skiller Jeppe på Bjerget seg fra andre komedier?Komedien sparker oppover, ikke nedover. Det var vanlig at hovedpersonen skulle ha en viss rang. Her er det bonden som er hovedperson. Publikum får ofte sympati med Jeppe, det legger karakterkomedien egentlig ikke opp til, og antakelig mente heller ikke Holberg å løfte Jeppe opp som et godt forbilde - moralen er at bønder ikke må få makt.Hvordan måtte Holberg formulere seg for å kunne skrive samfunnskritisk og allikevel slippe gjennom sensuren?Romanen Niels Klims underjordiske Rejse (1741) er et eksempel på dette, og handlingen måtte legges til et fiktivt land for at kritikken skulle bli mindre synlig. Holberg brukte her humor for å sette søkelys på forhold i samfunnet som han ville forbedre.Hva er Norske Selskab?En litterær forening for nordmenn i København. Medlemmene dyrka opplysningstida, antikken og en gryende nasjonalfølelse.Hva er "For Norge, Kiempers Fødeland" av Johan Nordahl Brun?En patriotisk drikkevise som ble en uoffisiell nasjonalsang tidlig på 1800-tallet.Hvem var det mest kjente medlemmet i Norske Selskab?Johan Herman Wessel (1742-1785) - Norges første bohem og kjent dikter.Hva betyr uttrykket "Å rette baker for smed", og hvor kommer det fra?Det betyr å la en uskyldig ta straffen, og kommer fra Wessels dikt "Smeden og bakeren" (1784)Hvem var den første profesjonelle historikeren i Norge?Gerhard Schøning (1722-1780)Hva handlet Schønings Norges rikes historie (1771-1781) om?Et historieverk om landets eldste historie: Hva som formet nordmennenes skikker og levesett.Hvem var Claus Frimann (1746-1829)?Forfatter kjent for sanger og dikt som skildret vanlige folks hverdagsliv. Medlem av Norske Selskab.Hva er En birkebeinersang (Frimann, 1790)?En patriotisk vise hvor han setter det danske opp som en kontrast mot det "ekte norske".