85 terms

CHIM 1 30 Formulas

30 formulas from CHIM 1 best when used as fill in the blank testing
STUDY
PLAY
Dao Chi San/ Guide Out the Red Decoction C
Mu Tong
Dao Chi San/ Guide Out the Red Decoction D
shend di huang
Dao Chi San/ Guide Out the Red Decoction A
Dan Zhu Ye
Dao Chi San/ Guide Out the Red Decoction E
Gan Cao
Long Dan Xie Gan Tang/ Gentian Decoction to Drain the Red C
Long Dan Cao
Long Dan Xie Gan Tang/ Gentian Decoction to Drain the Red D
Huang Qin & Zhi Zi, Chai Hu
Long Dan Xie Gan Tang/ Gentian Decoction to Drain the Red A
Mu Tong + Che Qian Zi + Ze Xie, Sheng Di & Dang Gui
Long Dan Xie Gan Tang/ Gentian Decoction to Drain the Red E
Gan Cao
Qing Wei San/ Clear the Stomach Decoction C
Huang Lian
Qing Wei San/ Clear the Stomach Decoction D
Sheng Ma
Qing Wei San/ Clear the Stomach Decoction A
Mu Dan Pi, Sheng di huang, Dang Gui
Da Cheng Qi Tang/ Major Order the Qi Decoction C
Da Huang
Da Cheng Qi Tang/ Major Order the Qi Decoction D
Sheng Ma
Da Cheng Qi Tang/ Major Order the Qi Decoction A
Zhi Shi, Hou Po
Xiao Chai Hu Tang/ Minor Bupleurum Decoction C
Chai Hu
Xiao Chai Hu Tang/ Minor Bupleurum Decoction D
Huang Qin
Xiao Chai Hu Tang/ Minor Bupleurum Decoction A
Zhi Ban Xia, Ren Shen, Sheng Jiang, ZGC, Da Zao
Xiao Yao san/ Rambling Powder C
Chai Hu
Xiao Yao san/ Rambling Powder D
Dang Gui, Bai Shao
Xiao Yao san/ Rambling Powder A
Bai Zhu, Fu Ling, ZGC
Xiao Yao san/ Rambling Powder E
Wei Jiang, Bo he
Xing Su San/ Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder C
Xing Ren, Zi Su Ye
Xing Su San/ Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder D
Qian Hu, Jie Geng, Zhi Ke
Xing Su San/ Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder A
Chen Pi, Fu Ling, Zhi Ban Xia
Xing Su San/ Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder E
Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao
Ping Wei San/ Calm the Stomach Powder C
Cang Zhu
Ping Wei San/ Calm the Stomach Powder D
Hou Po
Ping Wei San/ Calm the Stomach Powder A
Chen Pi
Ping Wei San/ Calm the Stomach Powder E
ZGC, Sheng Jiang, Da Zao
Wu Ling San/ Five-Ingredient Powder with Poria C
Ze Xie
Wu Ling San/ Five-Ingredient Powder with Poria D
Fu Ling, Zhu Ling
Wu Ling San/ Five-Ingredient Powder with Poria A
Bai Zhu, Gui Zhi
Zhen Wu Tang/ True Warrior Decoction C
Zhi fu zi
Zhen Wu Tang/ True Warrior Decoction D
Bai zhu, Fu ling
Zhen Wu Tang/ True Warrior Decoction A
Sheng Jiang, Bai shao
Li Zhong Wan/ Regulate the Middle Pill C
Gan Jiang
Li Zhong Wan/ Regulate the Middle Pill D
Ren Shen
Li Zhong Wan/ Regulate the Middle Pill A
Bai Zhu
Li Zhong Wan/ Regulate the Middle Pill E
ZGC
Si Jun Zi Tang/ Four-Gentlemen Decoction C
Ren Shen
Si Jun Zi Tang/ Four-Gentlemen Decoction D
Bai Zhu
Si Jun Zi Tang/ Four-Gentlemen Decoction A
Fu Ling
Si Jun Zi Tang/ Four-Gentlemen Decoction E
ZGC
Bu Zhong Yi Qi Tang/ Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction C
Huang Qi
Bu Zhong Yi Qi Tang/ Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction D
Ren Shen, Bai Zhu, ZGC
Bu Zhong Yi Qi Tang/ Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction A
Dang Gui, Chen Pi
Bu Zhong Yi Qi Tang/ Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction E
Sheng Ma, Chai hu
Sheng Mai San/ Generate the Pulse Powder C
Ren Shen
Sheng Mai San/ Generate the Pulse Powder D
Mai Men Dong
Sheng Mai San/ Generate the Pulse Powder A
Wu Wei Zi
Si Wu Tang/ Four-Substance Decoction C
shu di huang
Si Wu Tang/ Four-Substance Decoction D
bai shao
Si Wu Tang/ Four-Substance Decoction A
dang gui
Si Wu Tang/ Four-Substance Decoction E
chuan xiong
Gui Pi Tang/ Restore the Spleen Decoction C
Ren Shen, Huang Qi, Bai Zhu, ZGC
Gui Pi Tang/ Restore the Spleen Decoction D
Long Yan Rou, Dang Gui, Suan Zao Ren, Fu Ling, Yuan Zhi
Gui Pi Tang/ Restore the Spleen Decoction A
Mu Xiang
Gui Pi Tang/ Restore the Spleen Decoction E
Sheng Jiang, Da Zao
Ba Zhen Tang/ Eight-Treasure Decoction C
Ren Shen, Shu Di huang
Ba Zhen Tang/ Eight-Treasure Decoction D
Bai Zhu, Fu Ling, Bai Shao, Dang Gui
Ba Zhen Tang/ Eight-Treasure Decoction A
Chuan Xiong, ZGC
Ba Zhen Tang/ Eight-Treasure Decoction E
Sheng Jiang, Da Zao
Liu Wei Di Huang Wan/ Six-Ingredient Pill with Rehmannia C
Shu di huang
Liu Wei Di Huang Wan/ Six-Ingredient Pill with Rehmannia D
Shan zhu yu, shan yao
Liu Wei Di Huang Wan/ Six-Ingredient Pill with Rehmannia A
ze xie, mu dan pi, fu ling
(Jin Gui) Shen Qi Wan/ Kidney Qi Pill C
Zhi Fu Zi, Gui Zhi
(Jin Gui) Shen Qi Wan/ Kidney Qi Pill D
Shu di huang, Shan Yao, Shan Zhu Yu
(Jin Gui) Shen Qi Wan/ Kidney Qi Pill A
Ze Xie, Fu Ling, Mu Dan Pi
Yue Ju Wan/ Escape Restraint Pill C
Cang Zhu, Chuan Xiong
Yue Ju Wan/ Escape Restraint Pill D
xiang fu
Yue Ju Wan/ Escape Restraint Pill A
zhi zi, shen qu
Yu Ping Feng San/ Jade Windscreen Powder C
huang qi
Yu Ping Feng San/ Jade Windscreen Powder D
bai zhu
Yu Ping Feng San/ Jade Windscreen Powder A
fang feng
Suan Zao Ren Tang/ Sour Jujube Decoction C
suan zao ren
Suan Zao Ren Tang/ Sour Jujube Decoction D
chuan xiong
Suan Zao Ren Tang/ Sour Jujube Decoction A
fu ling, zhi mu
Suan Zao Ren Tang/ Sour Jujube Decoction E
gan cao
Tian Ma Gou Teng Yin/ Gastrodia and Uncaria Drink C
Tian Ma, Gou Teng
Tian Ma Gou Teng Yin/ Gastrodia and Uncaria Drink D
Shi Jue Ming
Tian Ma Gou Teng Yin/ Gastrodia and Uncaria Drink A
Zhi Zi & Huang Qin, Yi Mu Cao, Chuan Niu Xi, Du Zhong, Sang Ji Sheng, Ye Jiao Teng, Fu Shen
Er Chen Tang/ Two-Aged [Herb] Decoction C
zhi ban xia, chen pi
Er Chen Tang/ Two-Aged [Herb] Decoction D
fu ling
Er Chen Tang/ Two-Aged [Herb] Decoction A
ZGC
Er Chen Tang/ Two-Aged [Herb] Decoction E
sheng jiang, wu mei