Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

voluptueus
mollig
primair
wat op de 1e plaats komt
multinationals
internationale bedrijven
hydrateren
vochtig houden
gender
geslacht
component
onderdeel
rolmodel
voorbeeld om na te streven
maturiteit
volwassenheid
icoon
symbool
gage
salaris
paradoxaal
wat schijnbaar tegenstrijdig is
academicus
iemand met een universitaire opleiding
drastisch
krachtig, ingrijpend
sanctioneren
bestraffen
legitimeren
zijn aanspraak of bevoegdheid tot iets bewijzen
seculariseren
verwereldlijking
ventileren
uitdrukking geven aan
coherent
samenhangend
cultus
verering
authentiek
echt en betrouwbaar
strategisch
tactisch
gamma
reeks, scala
gedateerd
verouderd
esthetiek
leer van de schoonheid
inflatoir
(geld)onwaardig veroorzakend
reproduceren
nabootsing
consensus
overeenstemming van gevoelens of opvattingen
contour
omtrek
vitaliteit
energie, levenskracht
contemporain
hedendaags of uit dezelfde tijd, toenmalig
vestimentair
betreffende de kledij
banaliteit
trivaliteit, vulgariteit
monumentaal
heel groot, als een standbeeld
gestroomlijnd
met vloeiende lijn of omtrek
onverdroten
zonder ophouden
absorberen
in zich opnemen, opzuigen
schare
menigte
imitatie
nabootsing
vigerend
geldend
victoriaanse
tijdperk en stroming in de 19e eeuw in Engeland
fin de siècle
tijdperk gekenmerkt door terugkeer naar romantiek en decadentie
psychoanalyse
onderzoek naar hoe het gedrag wordt beinvloed door het onderbewustzijn
bilding
vorm van de persoonlijkheid, vorm van de mens hoe iemand zich ontwikkelt qua persoonlijkheid
ideeënwereld
zintuigelijke wereld = slechts een afspiegeling van de ideeënwereld
timbre
klankkleur
monotoon
ééntonig
conventies
regels, afspraken
psyche
de geest
ravage
schade
revolutie
omwenteling
introspectie
bezinning
materieel
stoffelijk
spiritueel
geestelijk
interactie
wisselwerking
voortplanting
procreatie
effectief
doeltreffend
determinatie
bepaling
successief
opeenvolgend
adaptatie
aanpassing
concept
begrip
antropologie
een gedragswetenschap die de studie of de leer van de mens betreft en die zich zowel bezighoud met alle mensen als met alle aspecten van de menselijkheid
empirisch onderzoek
proefondervindelijk onderzoek, een onderzoeksactiviteit die gebaseerd is op directe of indirecte waarnemingen en die niet zonder meer uitgaat van theoretische veronderstellingen
self-fulfilling prophecy
een voorspelling beschreven door de socioloog Robert K. Merton dei zichzelf direct of indirect waarmaakt
doctrine
een verzameling leerstellingen ook wel dogma's genoemd die niet ter discussie staan
anarchisme
alle staatsgezag verwerpen en streven naar de onbegrensde zelfstandigheid van het individu
altruïsme
onbaatzuchtigheid, het laten bepalen van zijn handelswijze door de belangen van anderen
hedonisme
leer die beweert dat genot het hoogste goed is, het streven naar een bevrediging van zinnelijke verlangens
feminisme
het streven naar gelijke rechten voor man en vrouw
opportunisme
proberen voordeel te halen uit iedere omstandigheid
narcisme
eigenliefde, liefde voor de eigen schoonheid
materialisme
geluk zoeken in geld
seksisme
het discrimineren op grond van geslacht
sadisme
ervan houden om anderen pijn te doen
nihilisme
in niets geloven, zonder ethische, sociale of filosofische overtuigingen
racisme
de opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere
atheïsme
niet in god geloven
individualisme
onafhankelijk willen zijn, de enkeling is belangrijker dan de gemeenschap
pacifisme
vrede nastreven, een afkeer hebben van bewapening en oorlog
fatalisme
geloven dat het noodlot onvermijdelijk is
terrorisme
geweld gebruiken om een politiek doel te bereiken
fundamentalisme
zeer orthodoxe visie op godsdienst, het afwijzen van moderne inzichten
veganisme
geen dierlijke voedingsmiddelen consumeren, geen dierlijk producten gebruiken
fascisme
autoritaire, onverdraagzame, nationalistische politieke stroming
creationisme
opvatting dat het scheppingsverhaal letterlijk genomen moet worden
amoreel
moreel onverschillig
agnotisch
de overtuiging dat we geen kennis van god kunnen hebben
rehabilitatie
herstel, eerherstel of herstel van scahade
reminiscentie
herinnering, wederheriinering
neologisme
nieuw gevormd woord
neonatologie
leer van ziekten van pasgeboren kind
postnataal
periode na de geboorte
postdoctoraal
na het afleggen van het doctoraal examen
hyperactiviteit
ongewoon drukke activiteit
hypertensie
verhoogde bloeddruk
predestinatie
voorbeschikking, voorbestemming
prepositie
voorzetsel
autarchie
onafhankelijk zelfbestuur
autobiografie
beschrijving van het eigen leven
intermediar
tussenliggend
interbellum
periode tussen de twee wereldoorlogen
microanalyse
analyse van kleine hoeveelheid stof
micro-economie
leer van het gedrag van afzonderlijke subjecten
isobaar
lijn die plaatsen met gelijke luchtdruk verbind
isofoon
lijn van constante luidheid
democratie
staatsvorm waarin het volk regeert via volksvertegenwoordigers
meritocratie
samenleving waarin de status bepaald wordt door prestaties en capaciteiten
criminologie
leer van de misdaad en misdadigheid
oncologie
leer van (kwaadaardige) gezwellen
pedofiel
neigt tot geslachtsomgang met kinderen
cinefiel
filmliefhebber
astronomie
sterrenkunde
autonomie
zelfbestuur
logopedie
behandeling van spraakstoornissen
orthopedie
behandeling van misvorming van beenderen, spieren en gewrichten
kleptomanie
dwangmatige neiging tot stelen
pyromanie
dwangmatige brandstichting
filosofie
wijsbegeerte
theosofie
goddelijke wijsheid
meningitis
hersenvliesontsteking
artritis
ontsteking van het gewricht
schrijver
schrijft het stuk
acteur
brengt de boodschap
regisseur
bewerkt de boodschap
dramaturg
kiest het toneelstuk, analyseert de tekst, suggereert wijzingen, zorgt voor begeleidende teksten
toneelmeester
coördineert de voorstelling zodra de repetities achter de rug zijn, vervangt de regisseur
productieleider
coördineert de technische afdeling, stelt het werkschema op
inspiciënt
houdt toezicht op de techniek, checkt of de richtlijnen van de regisseur gevolgd worden bij licht, geluid, rekwisieten...
machinist
zorgt voor de plaatsing van het decor, voor de decorwissselingen tijdens de voorstelling en voor het doek
rekwisiteur
is verantwoordelijk voor de voorwerpen op de scène en de speciale effecten
technicus
zorgt voor licht en geluid
demarcatiecriterium
criterium om te scheiden, af te bakenen
een polemische stijl
een pennenstrijd
een reciproque norm
wederzijds, mekaar beïnvloedend
bacchanten
vrouwelijke volgelingen van Dionysos
catharis
het zuiverend inzicht bij de personages en toeschouwers
deus ex machina
godheid (deus) werd via een soort kraan (machina) vanuit de hoogte neergelaten om conflict op te lossen
hybris
mens gaat ten onder omdat hij in zijn hoogmoed de grenzen overschreden heeft van wat een mens geoorloofd is
cothurnen
verhoogde laarzen