Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Nā Kai ‘Ewalu by Kauanoe Kamanā and William H. Wilson, 1977 Ka Mokuna ‘Elua (Chapter 2) *Pepeke Painu sentence begins with a describing word

kekahi

one, one of the, another, the other, a certain

ka i'a

the fish

ke one

the sand

ka ua

the rain

ka Hawai'i

Hawaiian

ka honua

the ground, earth, world

ka kanaka

the person

ka lani

the sky, heaven

ka lei

the lei

ka makani

the wind

ka mākeke

the market

ka manawa

the time

ka mea'ai

the food

ka mokupuni

the island

Pākē

Chinese

ka papa

the class

ka peni

the pen

ka penikala

the pencil

ka pepa

the paper

ke poho

the chalk

ka pōpoki

the cat

ka pua

the flower

ka puke

the book

ka pule

the week

ka wai

the water

ka 'īlio

the dog

'ono

delicious

akamai

smart, intelligent

anuanu

cold

ola

healthy, alive

hau'oli

happy

kaulana

famous

kahiko

old

li'ili'i

little

mākaukau

ready

nani

pretty

nui

large, plenty

nunui

huge

pololei

correct, straight

'a'ala

fragrant, savory

'āwīwī

quick, fast, swift

'ele'ele

black

'olu'olu

comfortable, nice, pleasant

'ōma'ima'i

somewhat sick, not feeling well

'ōma'oma'o

green

cry, weep

noho

live, sit

Pehea ka i'a?

How's the fish?

'Ono ka i'a.

The fish is delicious.

'Ono kēia i'a li'ili'i.

This small fish is delicious.

he hale hou

a new house

E hana hou!

Do it again!

Hana au me Nani.

I work with Nani.

Hana maika'i 'o ia.

He (she) works well.

'O Leo a me Keola

Leo and Keola

ka 'īlio a me ka pōpoki

the dog and the cat

he 'īlio a he pōpoki

a dog and a cat

Mākaukau ka mea'ai a hau'oli ka 'īlio.

The food is ready and the dog is happy.

"Uē ka lani, ola ka honua."

"The sky cries, the earth lives."

Auē!

Woops! Oh no! Oh Boy! Oh! Wow!

i kēia lā

today (on this day)

i kēia manawa

now (at this time)

me a'u

with me

me ia

with him, with her

E 'ai 'oe.

You should eat. Eat!

'umikūmākahi

eleven (number)

he 'umikūmākahi

eleven (amount)

iwakālua

twenty (number)

he iwakālua

twenty (amount)

kanakolu

thirty (number)

kanakolukūmāhā

thirty-four (number)

kanaiwa

ninty (number)

ho'okahi haneli

one hundred (number)

he ho'okahi haneli

one hundred (amount)

Anuanu ka wai.

The water is cold.

Nani ka lani i kēia lā.

The sky is pretty today.

Anuanu ka ua ma 'ane'i.

The rain is cold here.

Hau'oli au ma 'ane'i.

I am happy here.

Hele kēia ka'a ma ke one.

This car goes on sand.

Uē kēia kaikamahine ma ka halepule.

This girl cries at church.

Hele 'oe i ke kaona.

You go to town.

Kona is hot now.

Wela 'o Kona i kēia manawa.

Noho 'o ia me a'u

He lives with me.

'Olu'olu 'o Kanani.

Kanani is nice.

'Olu'olu ka noho 'ōma'oma'o.

The green chair is comfortable.

Māluhiluhi ka 'īlio nui.

The big dog is tired.

Aia ka pepa me ka penikala a aia ka pōpoki me ka 'īlio.

The paper is with the pencil, and the cat is with the dog.

Noho ka wahine Pākē ma Waianae, a hana 'o ia ma Honolulu.

The Chinese woman lives in Waianae, and she works on Honolulu.

Aia ke kauka akamai me ka wahine wīwī, a aia ka haumana hau'oli me ke kumu 'olu'olu.

The smart doctor is with the thin woman, and the happy student is with the kind teacher.

Li'ili'i kekahi pua, akā hau'oli ka wahine nani.

One of the flowers is small, but the pretty woman is happy.

Hau'oli ka Makuahine ma ka hana, akā kaumaha ka Makuakāne.

Mother is happy at work, but Father is sad.

Aia 'O Kimo a me 'oe ma ka papa.

Kimo and you are in class.

Hele kēia kaikamahine a me kēlā keikikāne i ka halepule.

This girl and that boy go to the church.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording