Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Ancol

3.0 (1 review)
Get a hint
Bậc của Cacbon? Bậc của Ancol?
Click the card to flip 👆
1 / 23
1 / 23
Terms in this set (23)
Bậc của Cacbon? Bậc của Ancol?
- Bậc của Cacbon là số các liên kết của các Cacbon khác với nó.
- Bậc của Ancol là bậc của Cacbon liên kết với nhóm OH.
Etanol/Ancol etylic ra Hidro?
CH3CH2OH + Na -> C2H5ONa + 1/2H2
Ancol metylic/metanol ra Hidro?
CH3OH + Na ->CH3ONa + 1/2H2
Glixerol ra Hidro?
CH2OHCH2OHCH2OH + 3Na -> CH2ONaCH2ONaCH2ONa + 3/2H2
Natri ancolat (ancol metylic) ra NaOH?
CH3ONa + H2O -> CH3OH + NaOH