Kristendom oppsummert

5.0 (1 review)
Hva handler Det gamle testamentet (GT) om?
Click the card to flip 👆
1 / 42
Terms in this set (42)
Hva handler Det gamle testamentet (GT) om?
Fortellingen om skapelse og syndefall, Guds utvalgte folk: Israelsfolket, konger og profeter. Tiden før Jesus kommer.
Hva handler Det nye testamentet om?
Tiden fra Jesus blir født, hans liv og lære og viktige lære-bøker (brev) om hva kristen tro inneholder. Om frelse og at Jesus skal komme igjen (fullendelse).
Hvor mange forfattere bidrar i Bibelen?
Mer enn 40
Over hvor langt tidsrom har Bibelen blitt nedskrevet?
Mer enn 800 år
Hvor gammel er den eldste biten av papyrushåndskrift som gjengir deler av Johannesevangeliet (P52)?
Datert til år 125 e.Kr. (30-40 år etter evangeliet først ble skrevet)
Hvorfor kan vi si at Bibelen tilbyr en virkelighetsforståelse?
Fordi den gir svar på spørsmål som for eksempel hvordan ble verden til (skapt), hvem skapte livet, hvem er Gud, hvorfor er det ondskap i verden og hvordan skal mennesket leve et godt liv.
Hva er den røde tråden i Bibelen?
Jesus. Betyr at hele Bibelen peker frem mot og handler om Jesus.
Hva er Den store fortellingen?
En måte å forklare hovedinnholdet i Bibelens fortelling om virkeligheten, Gud og mennesker.
Hvilke fire kjerneelementer består Den store fortellingen av?
Skapelse, syndefall, frelse og fullendelse
Hvordan skaper Gud i følge 1. Mosebok 1?
Ut av ingenting - ved sitt ord (ved å snakke).
Hva er menneskets stilling i skaperverket?Mennesket har en særegen og spesielt høy verdi og står over alt det skapte. Skapt for å likne på Gud (i Guds bilde)Hva er kulturoppdraget?Menneskets oppgave og ansvar er å ta vare på jorden og alt den er fylt av (natur, dyr osv)Hva kjennetegner mennesket i følge kristen tro?1. Skapt i Guds bilde 2. Skapt som mann og kvinne for å utfylle hverandre 3. Skapt til fellesskap med Gud og hverandre 4. Skapt med fri vilje og ansvar for sine handlingerHva er syndefallet?Det handler om da menneskene - Adam og Eva - trosset Guds viljeHvorfor kunne syndefallet skje?Fordi mennesket hadde fri viljeHva er konsekvensen av syndefallet?At relasjonen/nærheten mellom mennesket og Gud ble brutt. At relasjonene mellom mennesker ble ødelagt/forstyrret. At ondskap, død, smerte, sorg og lidelse kom inn i menneskets virkelighetHvorfor er syndefallet sentralt i kristendommen?1. Det gir en forklaring på hvorfor verden er preget av negative konsekvenser. 2. Det forklarer hvorfor mennesket har et problem (klarer ikke leve godt). 3. Det viser mennesket at det trenger redning/hjelp utenfraHva er synd?Synd er det som gjør at du velger det onde som ikke er etter Guds vilje. Synd er ikke noe du blir fri fra mens du er på jorda - men kristne tror at Jesus har tatt straffen for at mennesket er en synder og gjør syndige handlinger. I fullendelsen finnes det ingen synd lengre.Hva er frelse?Frelse er redning. I kristen sammenheng det Jesus gjør når han dør på korset og står opp igjen etter å ha seiret over døden og det onde. Da har han frelst menneskene - slik at alt menneskene trenger å gjøre er å tro på at hans seier gjelder også for dem.Hvordan viser Det gamle testamentet at mennesker trenger denne hjelpe, frelsen?Israelsfolket får bud og regler de skal holde for å leve gode, riktige liv. De svikter og feiler igjen og igjen. De klarer aldri å leve etter Guds krav. De trenger hjelp utenfra. De trenger en redningsmann.Hvordan kan Jesus frelse?Jesus kan frelse fordi han er fullt ut menneske (da gjelder det for menneskeheten), og fordi han er fullt ut Gud (da klarer han å leve det perfekte livet Gud krever).Hva er fullendelsen?Bibelen sier at verden slik vi kjenner den en gang skal avvikles, og at alt skal skapes om/restartes. Jesus sier at det skjer når han skal komme for å dømme levende og døde og ta et oppgjør med all ondskap.Messias var en tittel Jesus fikk. Hva betyr det?"Den salvede" - betyr den som var utvalgt av Gud for å redde folket.Hva heter de fire evangeliene vi kan lese om Jesus i?Matteus (disippel), Markus (disippelen Peters tolk), Lukas (lege som skrev ned hva øyevitner sa) og Johannes (disippel).Hvor gammel var Jesus mens han reiste rundt i Israel og underviste?30-33 årHva var Jesu tre viktigste oppgaver?Undervisning Helbredelse og under Vise radikal kjærlighet til utstøtte (tollere, prostituerte, syke osv)Hvorfor provoserte Jesu forkynnelsen de andre religiøse lederne?Han brøt regler (feks sabatten) Han var sammen med utstøtte mennesker Han oppførte seg som Gud (tilga synd, tok på seg Guds autoritet i formuleringer)Hva er lignelser?Historier og bilder Jesus fortalte for å understreke poeng han ville lære bort. Pedagogisk poeng: Holde på folks oppmerksomhet.Hva viste underene Jesus gjorde om hvem han var?En tenker at underene viste at Jesus hadde en spesiell makt og at de viste en forsmak på tilværelsen etter fullendelsen, i himmelen.Hvorfor er den jødiske påsken (pesach) et forbilde på det som skjer med Jesus i påsken?To eksempler: I den jødiske påskefeiringen markerte de at de ble fri fra slaveriet i Egypt - Jesus setter menneskene fri fra syndens slaveri. I den jødiske påskefeiringen spiste de påskelam til minne om at lammets blod på dørkarmene beskyttet dem mot dødsengelen som gikk gjennom byen - Jesus kalles Guds lam, og er den som "blir slaktet" for å redde menneskene fra døden. I Israelsfolkets årlige soning for syndene "la" de folkets synder på en bukk og sendte den fra seg - Jesus lærer at han tar alle menneskers synd på seg når han dør på korsetHva er profetier om Messias?Profetier om Messias er de tingene som ble sagt i Det gamle testamentet om den kommende redningsmannen, som Jesus er eller gjør på den måten. Mange ting forstod ikke folk nøyaktig hva betydde før etterpå. Eks. Født i Betlehem, dø en smertefull død, være (en annerledes) konge, være (en annerledes) seierherre osv.Hva er trosbekjennelsene?Samlinger av det sentrale innholdet i kristen troslære. De to mest brukte i Norge: Den apostoliske og den nikenske.Hvorfor er oppstandelsen viktig i kristen tro?Hele den kristne troen bygger på at Jesus stod opp igjen. Uten oppstandelse - og dermed troen på at Jesus seiret over ondskapen og reddet menneskene - er kristendommen tømt for sitt mest sentrale innhold.Hva betyr begrepet treenighet?Treenighet beskriver den kristne Gud. Gud er én, men har tre personer/uttrykk: Faderen (som skaper), Sønnen (som frelser) og Den hellige ånd (som er nær hos alle som tror på Jesus)Hvem er Den hellige ånd?Den hellige ånd er Gud selv som tar bolig i alle mennesker som tror på Gud.Hva er Den hellige ånds oppgaver?Overbevise: Å vise mennesket at det er en synder som trenger frelse. Peke: Å vise mennesket at Jesus er frelseren. Kraft: Å gi kraft til å leve livet som kristenHva er rettferdiggjørelse?Et luthersk fagbegrep for det å være kristen. Betyr at når du tror på (har tillit til) at det Bibelen sier er sant om at Jesus tilbyr frelse til alle mennesker, så er du rettferdig i møte med Gud. Jesu rettferdighet blir den troendes rettferdighet. Dette er et enten/eller.Hva er helliggjørelse?Et fagbegrep som forklarer livet som kristen etter du har blitt frelst/rettferdiggjort. Handler om hvordan du gjennom livet vil bli preget av Den hellige ånd og får kraft og hjelp til å la synden prege livet ditt mindre og mindre. Men du blir ikke syndfri før i fullendelsen.Hva handler de ti bud om?De viktigste, mest sentrale av Guds regler og bud for hvordan et menneske skal leve rett. De første tre handler om hva som er riktig oppførsel i møte med Gud (ikke ha andre guder, ikke misbruke Guds navn og holde hviledagen hellig) De syv siste handler om menneskenes relasjon til hverandre og hva som er rett oppførsel og tankesett.Hva er Vår Far?Den viktigste kristne bønnen som Jesus lærer disiplene å be. Titulerer Gud som Far (peker dermed på treenigheten).Hva er den lille bibel?Bibelverset i Johannes 3,16 kalles ofte dette fordi det oppsummerer den røde tråden/det mest sentrale innholdet i hele Bibelen: "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."Hva er den gyldne regel?Jesu ord i Matteus 7,12: "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene." Det er oppsummeringen av den viktigste leveregelen for hvordan en kristen skal oppføre seg.