Samf politikk

Hvorfor sier vi at Stortinget er kjernen i det norske demokratiet?
Click the card to flip 👆
1 / 44
Terms in this set (44)
Hvorfor sier vi at Stortinget er kjernen i det norske demokratiet?
Kjernen i det norske demokratiet, der formes Norges fremtid.

Hvordan Norge skal styres, står i Grunnloven fra 1814. Der står det at Norge skal være et demo- krati. Ordet demokrati er gresk og betyr folke- styre. I vårt land har vi representativt demokrati. Folket bestemmer gjennom åvelge represen- tanter for politiske partier til kommunestyrer, fylkesting og storting.
Hva er de viktigste oppgavene til Stortinget?
- vedta lover, vedta statsbudsjettet, kontrollere regjeringen
Hva er de viktigste oppgavene til regjeringen?
- foreslå nye lover, foreslå statsbudsjett, gjennomføre politikk
Hva menes med at regjeringen har utøvende makt?
Statsforvaltningen, eller statsadministrasjonen, ligger tradisjonelt under den utøvende makt. Dette gjør at den utøvende makt øver en betydelig innflytelse over hvordan lover og stortingsbeslutninger fortolkes, ettersom en rekke lover overlater til regjeringen å gi utfyllende forskrifter.
Hvordan blir lover og regler til?
Stortinget vedtar lovene.
Regjeringen foreslår nye lover, men det er Stortinget som diskutererog stemmer over forslagene.
Også stortingsrepresentantene kan foreslå lover.
Flertallet i Stortinget må være enig i forslagene, for at nye lover skal bli vedtatt.
Regjeringen foreslår nye lover, men det er Stortinget sin jobb å vedta lovene.

Det betyr at flere enn halvparten av stortingsrepresentantene må stemme ja til regjeringens forslag, for at det skal bli en lov.
Hvordan dannes en regjering?
Hvis stortingsflertallet endrer seg etter et stortingsvalg, og det dermed skapes et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering, vil den sittende regjeringen som regel søke avskjed. Den er imidlertid ikke nødt til å gjøre det - den kan sitte til den blir felt via et mistillitsforslag. Det er blitt normal praksis at regjeringen først går av når trontalen og forslaget til statsbudsjett er overlevert Stortinget.

En regjering kan stille kabinettsspørsmål - erklære at den går av dersom stortingsflertallet stemmer imot den i en sak. Hvis regjeringen ikke får Stortingets støtte, blir det regjeringsskifte.

Negativt flertall kan også gi regjeringsskifte. Det betyr at regjeringen velger å gå av hvis det er fremsatt to eller flere mistillitsforslag, som ikke har flertall hver for seg, men som til sammen utgjør et flertall.

Andre årsaker til regjeringsskifter kan være samarbeidsproblemer i regjeringen, at en statsminister ønsker avløsning, at partiet ønsker lederskifte, at en statsminister blir syk, eller at statsministeren dør.
Hva skjer når en ny regjering skal utnevnes?
I Grunnloven § 12 står det følgende: «Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere. Dette råd skal bestå av en statsminister og i det minste syv andre medlemmer.»

I praksis utnevner kongen den regjering som Stortinget vil akseptere. Først er det som regel politiske drøftinger mellom de politiske partiene på Stortinget. Når resultatet er klart, vil den avgående statsministeren eller stortingspresidenten gi råd til kongen om hvem han bør gi statsministeroppdraget, eller hvordan han skal gå frem videre.

Når en statsminister er utpekt, velger han eller hun statsrådene, som utnevnes av kongen.
Ulike regjeringstyper
Flertallsregjeringer består av partier med mer enn halvparten av stortingsrepresentantene bak seg, mindretallsregjeringer har under halvparten. Noen mindretallsregjeringer har et fast samarbeid med andre partier, og får dermed støtte til å gjennomføre sin politikk - andre forhandler frem støtte fra sak til sak.

En regjering kan bestå av ett parti, eller flere partier (koalisjonsregjering).
Hva er et mistillitsforslag
Et mistillitsforslag, mistillitsstemme eller mistillitsforslag, noen ganger i motsatt retning som et tillitsforslag eller tillitsvalg, er en uttalelse eller avstemning om en person i en ansvarsposisjon (regjering, ledelse osv. .) anses fortsatt for å være i stand til å ha den stillingen

(Stortinget sier at regjeringen må gå.)
Hva er et kabinettspørsmål?
Kabinett, i politiske systemer, en gruppe rådgivere til et statsoverhode som også fungerer som leder for regjeringsavdelinger

(Regjeringen truer med å gå dersom den ikke får viljen sin)
Hva er en koalisjonsregjering?En koalisjonsregjering er en regjering hvor statsrådpostene er fordelt på ulike partier. (En koalisjonsregjering er en regjering som består av flere partier)Hva mener vi med «den parlamentariske situasjonen»?Parlamentarisme er en politisk styreform som innebærer at det er parlamentet som avgjør hvilken regjering som skal lede den utøvende makt. Dersom regjeringen ikke har støtte i parlamentet kan parlamentet når som helst tvinge den til å gå av.Hva menes med lokalt selvstyre?Lokalt selvstyre betyr at innbyggere i byer, landsbyer og landsbygdene er verter i sitt eget hjem. Folk velger lokale råd og hodene deres autoriserer dem til å løse de viktigste spørsmålene. Lokale selvstyre er de organene som bevarer administrasjonen av et subjekt eller en liten gruppe som tilsvarer landsbyen, byen eller en storby. Disse organene utnevnes ved å bruke regjeringen som representerer de lokale innbyggerne, noe som øker inntektene delvis via regional beskatning på en ekstra måte.Hva innebærer nærhetsprinsippet og hvorfor er det viktig?I katolsk sosialtenkning innebærer prinsippet at samfunnet ikke skal involvere seg i løsning av spørsmål som kan løses av familien. På politisk nivå betyr prinsippet at beslutninger skal fattes på lavest mulige effektive nivå. I norsk sammenheng er det av og til forsøkt oversatt til «nærhetsprinsippet». Subsidiaritetsprinsippet («Nærhetsprinsippet») i EU forstås som prinsippet om at beslutninger skal tas på et så lavt nivå som mulig, og at EU - bortsett fra der EU har enekompetanse - utelukkende handler når det vil være mer effektivt enn å handle på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå.Nevn noen oppgaver som kommunen har ansvaret for:Undervisning: barnehage grunnskole skolefritidsordning (SFO) spesialundervisning Helse: helse og sosial primærhelsetjenesten hjemmehjelp og hjemmesykepleie alders- og sykehjem helsevern for psykisk utviklingshemmede sosialhjelp Transport og tekniske oppgaver: lokale veier vann, kloakk og søppel brann- og feiervesen forvaltning og planmyndighet lokalt miljøvern Kultur og fritid: kirker og kirkegårder fritidsklubber folkebibliotekNevn noen oppgaver som fylkeskommunen har ansvar for?videregående undervisning, drift av en del kulturinstitusjoner tekniske oppgaver knyttet til veier Kraftproduksjon næringsutvikling den offentlige tannhelsetjenesten.På hvilken måte begrenser Stortinget lokalpolitikernes makt, og hvorfor gjør de det?mange kommuner og fylker er det rett og slett krevende å finne penger til alle de tjenestene som de er pålagt å tilby sine innbyggere. Det er nemlig Stortinget som bestemmer hvor mye makt og ansvar som skal overlates til lokalpolitikken. De er Lovpålagte oppgaver fra staten og de Økonomiske begrensningene.Hvordan kan man delta i demokratiet?Være engasjert og ta insjativ bli med i unge demokrativet Følge med på videoer Lese nyheter Valg Partier organisasjonerHva betyr det å være en aktiv samfunnsdeltaker?Følger med Tar insjativ Bli m i unge samfunns tingHvorfor er tillit viktig for demokratiet?Fordi hele demokratiet må ha vår tillit for å få folk til å stole på Stole på at de gjør det beste for ossHvorfor bør vi bruke stemmeretten ved politiske valg?For at alles mening skal være reprensentert Alle for mulighet til å få noe til, og det man vilHvordan kan enkeltmennesker påvirke politiske beslutninger?Det er egentlig folket som bestemmer Kan legge press på regjernignen, på at dette går ikke folket med på og at de må reagereHvorfor er mediene så viktige for å skape oppmerksomhet om politiske saker?Fordi de får folk fra alle kanter med på det de ønsker og får folk oppmerksom selvom de ikke r politsik aktiv å leser nyheter osvHvordan kan sosiale medier brukes for å påvirke samfunnsutviklingen?Fordi folk føler gjerne folk en ser opp til og liker som mener en ting og får folk til å tenke over det de tenker å se flere sider av saken, fordi store brukere gjerne har makt over følgerene sine til en viss gradHva betyr ordet «medborgerskap»?Medborgerskap handler om at alle i befolkningen blir behandlet som likeverdige medlemmer av samfunnet. Altså at du som borger får oppfylt de samme rettighetene som andre borgere, for eksempel gjennom å ha lik tilgang til velferdstjenester eller lik mulighet til å stemme ved politiske valg.Føler du deg som en medborger i det norske samfunnet? Hvorfor? Hvorfor ikke?Jeg føler meg som en medborger fordi jeg har mulighetene. Til. Å engasjere. Meg, men velger å ikke. Familien er veldig. Politisk aktiv så jeg har likevell en del rundt meg. + yttrinsfrihetHva vil det si å være en aktiv medborger?Politisk deltakelse henger sammen med det som kalles medborgerskap, som handler både om mulighetene for å kunne delta i demokratiet, og om borgernes ansvar og faktiske deltakelse i demokratiet, altså at et samfunn har aktive medborgereHvilke folkevalgte forsamlinger har vi valg til i Norge?Stortingsvalg, (regjering, kommunevalg), kommunestyre, fylkesting, sametingsvalg må man identifisere segselv som en sameHvem har stemmerett til de ulike forsamlingene?Alle norske statsborgere til stortinget, kommunestyre er innbyggere i kommunen, alle samer, alle må være myndig over 18Hva mener du om stemmerett for 16-åringer?Å senke stemmerettsalderen til 16 år betyr at vi utvider demokratiet og slipper flere stemmer til. Det er rettferdig, for de unge må leve lengst med konsekvensene av dagens politikk, og fordi 16- og 17-åringer allerede kan bli straffet og betale skatt. Det er også riktig tidspunkt, fordi vi har en politisk bevisst ungdomsgenerasjon som er klare for stemmerettenHva mener vi med uttrykket hjemmesittere, og i hvilke grupper av befolkningen finner vi den største andelen hjemmesittere?Hjemmesitter er den vanligste betegnelsen for en person som ikke benytter seg av sin rett til å avgi stemme ved kommunevalg eller stortingsvalg. Siden det i de fleste demokratier ikke er noen plikt til å avlegge stemme, er dette en lovlig (ikke-)handling. Unge menneskerHva er forskjellen på medlemsrettede og samfunnsrettede organisasjoner?Organisasjoner som er primært opprettet for å tilby medlemmene goder og tjenester, for eksempel fritids aktiviteter og fellesskap. Organisasjoner som er etablert for å fremme sine medlemmers interesser og verdier i dragkampen mellom samfunnsgruppene. Medlemsrettede -> opprettet for å tilby medlemmene goder eller tjenester, eks. fritidsaktiviteter eller et sosialt fellesskap samfunnsrettede -> fremme sine medlemmers interesserHvilke virkemidler kan organisasjoner bruke for å vinne fram med synspunktene sine?Mange organisasjoner bruker såkalte kommunikasjonsbyråer eller PR-byråer til å hjelpe seg i arbeidet med å få politisk innflytelse. Dette er profesjonelle lobbyister som kjenner det politiske systemet svært godt og vet hvilke tråder de kan trekke i for å bli hørHva ligger i begrepet lobbyvirksomhet?Korridorpolitikk, også kjent som lobbyvirksomhet, lobbying og lobbyisme, er å påvirke politikere utenom de vanlige kanalene som er debattinnlegg, diskusjon, saksorienteringer, eller ved å benytte møter innen vedkommende politikers eget partiapparat. Utøvere kalles ofte lobbyister.Hva er en politisk aksjon, og kan du nevne eksempler på slike aksjoner?Aksjoner i politikken kan være alt fra underskriftsaksjoner og politiske streiker til revolusjonært opprør. Den har spesielt vært knyttet til arbeiderbevegelsen. I mange land spiller denne form for politikk en dominerende rolle.Hvilke to kjennetegn har massemediene som skiller dem fra andre måter å oppnå innflytelse på?To særtrekk som skiller massemediene fra de andre kanalene er at mediene er «toveiskjørte», og at mediene er selve en viktig aktør i det politiske systemet. Det at massemediene er «toveiskjørte» vil si at noen ganger bruker politikerne det for å påvirke velgerne og noen ganger bruker velgerne det for å påvirke politikerne. Journalistene velger hvilke saker de vil presentere i for seere, lyttere og lesere, og pga. dette påvirker dette velgerne, så politikerne må ta hensyn til det.Hvordan kan sosiale medier bidra til å skape oppmerksomhet om en sak?Det er liten tvil om at mediene spiller en viktig demokratisk rolle, og har stor makt. Medieinnholdet er med på å påvirke hva både politikere og «vanlige mennesker» blir opptatt av. Dersom man kjemper for en sak, er medieomtale uvurderlig.hvorfor er sosiale medier et nyttig verktøy for politikere?Sosiale medier, gjør politisk mobilisering lettere og bidrar til engasjement. Det er derfor et viktig verktøy for politisk deltagelse for politikere.Hva mener vi med «slacktivisme»?praksis for å støtte en politisk eller sosial sak ved hjelp av sosiale medier eller online-petisjoner, karakterisert som svært lite innsats eller engasjementTegn inn partiene på denne linja:rødt, sv, ap, sp, mdg, krf, v, h, frpHva menes med en politisk skillelinje?En grunnleggende og varig motsetning i samfunnet som deler velgerne inn i forholdsvis stabile grupper. Enkeltsaker i politikken kan ofte knyttes til en av de grunnleggende skillelinjeneHvilke politiske skillelinjer har du lest om i dette kapitlet?Offentlig - privat. Hva skal staten og kommunene være ansvarlig for, og hva er de private bedriftenes jobb? Helsevesenet er et klassisk eksempel. Partiene lengst til venstre mener gjerne at det er uansvarlig å la bedrifter tjene penger på helsetjenester, og at det offentlige bør stå for disse tjenestene alene. Høyresiden mener at når private bedrifter konkurrerer med hverandre og med det offentlige, blir helsetjenestene bedre og billigere. Partiene på høyresiden mener at det bør være så mye privat drift av helsetjenester som mulig. Dette handler også om hvor mye det offentlige skal bry seg om privatlivet til den enkelte. Da du var spedbarn, ble moren og faren din innkalt til helsesøsteren for kontroll og vaksinering. Stoler ikke det offentlige på at alle foreldre tar godt vare på barna sine? Hvorfor må det offentlige bry seg om slikt? Høye - lave skatter. Hva skal skattepengene brukes til? Venstresiden, som mener at det offentlige skal ha mye ansvar for velferdstjenestene, mener også at staten trenger mye skatteinntekter for å få det til. De som har mest, bør også betale mest skatt av det de tjener. Høyresiden mener at den enkelte i større grad må ta ansvar for hvordan han eller hun ordner seg, men at man til gjengjeld ikke skal betale så mye skatt. Arbeidstaker - arbeidsgiver. Hvem skal bestemme hva i arbeidslivet? Voksne mennesker tilbringer store deler av livet på jobb, og her er det snakk om maktfordelingen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Partiene på venstresiden tar gjerne arbeidstakernes parti og vil begrense hvor mye arbeidsgiverne kan bestemme over de ansatte. Det er ikke tilfeldig at mange fagforeninger i praksis støtter venstresiden i politikken. Partiene på høyresiden mener gjerne at arbeidsgiverne skal få bestemme mer, fordi de mener at det er mer effektivt, gir bedre resultater og gjør at arbeidsgiverne kan skape flere arbeidsplasser.Hvilke typer saker er på høyresidaPartiene på høyresidenblir kalt borgerlige eller blå. Viktige saker på høyresiden er blant annet privat industri, privat eiendomsrett, lite styring fra det offentlige, og mer fri konkurranse på markedet.Hvilke typer saker er på venstresidaPartiene på venstresidenblir kalt røde eller sosialistiske. Viktige saker på venstresiden er for eksempel at staten skal ha ansvar for økonomien i Norge og at tilbudet om velferdsgoder (lege, skole o.l.) skal være et offentlig ansvar.