Try the fastest way to create flashcards

3 DALIS. Istorijos VBE

5.0 (1 review)
Get a hint
1. Išaukštinamas protas, išsilavinimas
2. Aukštinama žmogaus laisvė, lygybė, individualumas, gėrovė
3. Pasaulietiškas mokslas ir švietimas (pvz. uždraustas Jėzuitų ordinas)
4. Plėtojami gamtos mokslai
5. Atsiranda humanitariniai mokslai
6. Diegiamos naujos technologijos (garo varikliai), žemės ūkio kultūros (bulvės)
Click the card to flip 👆
1 / 29
1 / 29
Terms in this set (29)
1) administracijos centralizavimas;
2) baudžiamųjų įstatymų švelninimas,
3) parama pramonei, prekybai ir žemdirbystei, baudžiavos palengvinimas arba visiškas panaikinimas;
4) finansų tvarkymas, taupant lėšas ir vienodžiau paskirstant mokesčius,
5) švietimo plėtojimas, naujų mokyklų steigimas;
6) religinio pakantumo įstatymų priėmimas, Bažnyčios įtakos ir žemėvaldos mažinimas, vienuolynų uždarymas.
Apšviestojo absoliutizmo esmė
1789m.
1. Plito švietėjų idėjos, kurie propagavi kitokias valdymo formas
2. Absoliutizmas nepajėgė spręsti problemų (krizė)
3. Luominė nelygybė - privilegijuoti nieko nebedarė, bet buvo išlaikomi, o III luomas - diskriminuojamas
4. Formavosi viešoji nuomonė
5. Feodalizmo liekanos (baudžiava, feodalinė žemėvalda) kliudė kapitalizmo raidai
6. Skurdas, nederliaus metai
Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastys ir data
1. 1789m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija
2. 1791m. Konstitucija - Prancūzija tapo konstitucine monarchija.
3. 1792m. Prancūzija paskelbta Respublika, giljotinuotas karalius.
4. Prasidėjusi suirutė, karai su užsieniu ir polinių grupuočių kovos nulėmė jakobinų diktatūros įvedimą 1793-1794m.
5. 1795m. Direktorijos valdymas . Su žygiu Egipte iškilo Napaleonas.
6. 1799m. Napaleonas įvykdė perversmą, įtvirtintas Konsulatas
D. P. Revoliucijos raida
1. Stambiesiems buržua nepatiko kainų reguliavimo įstatymas
2. Feodalai nepatenkinti panaikinta feodaline žemėvalda, turti konfiskacija, dideliais mokesčiais
3. Kilmingieji nesutiko su visiška žmonių lygybe, vykdomomis represijomis
4. Katalikams nepatiko Dievo ir religijos uždraudimas, Bažnyčios tarnų ir tikinčiųjų persekiojimas
5. Visi nepatenkinti privaloma karine tarnyba, nesėkmingais karais, represijomis, teroru, įtampa
Nepasitenkinimas jakobinų diktatūros reformomis
1. Įvesta dikratūra (konsulatas), priėmė konstituciją, centralizavo valdymą
2. Įkūrė Prancūzijos banką
3. Įvykdė bažnytinių valdų sekuliarizaciją (pasaulietinimą). Grąžino tikėjimo laisvę
4. Paskelbė amnestiją, leido grįžti politiniams emigrantams
5. Paskelbė civilinį kodeksą, baudžiamąjį kodeksą, pertvarkė teismus, karūnavosi imp.
6. Įtvirtino visų piliečių lygybę
7. Atkūrė aristokratiją (ne privilegijas, bet vardus)
Nesėkmių laikotarpis: smuko ekonomika, didėjo nepasitenkinimas, ištremtas į Elbos salą, ikirevoliucinė Burbonų valdžia, 100d. laikotarpis, po Vaterlo mūšio atkurtas absoliutizmas
Nepaleono vidaus politikos pertvarkymai
1. Naujai sukarpytas Europos žemėlapis
2. Prancūzijoje atkurtas absoliutizmas ir jos ikikarinės sienos. Napaleonas ištremtas
3. Neleista susivienyti Italijai it Vokietijai, jų globa pavesta Austrijos imperijai
4. Įkurta Monarchų ir Tautų Šventoji sąjunga
Nutarimai suformavo daugiapolę sistemą pasauly
Vienos kongreso nutarimai
1. Napaleonui įkūrus Varšuvos kunigaikštystę, Lietuvis kilmingieji taip pat tikėjosi gauti politinį savarankiškumą. Vis dėlto, Lietuva per Napaleono žygius į Rusiją, buvo nusiaubta.
2. Darė įtaką Užnemunei: iš Prūsijos atimtoje ir prijungtoje prie Varšuvos k. Įsigaliojo civilinis kodeksas, užtikrinęs spartesnę regiono raidą.
Po Vienos k. ją valdė Lenkijos valdininkai, todėl prasidėjo polonizacija
Napleono karų pasekmės LDK