Insteuderingsfrågor Led&Org: Kap 6

Vilka fem ledningsuppgifter brukar pekas ut som vägen till organisationens mål och vad innebär dem?
Click the card to flip 👆
1 / 21
Terms in this set (21)
Belöningar & bestraffningar: Pengar, befordran, förmåner: En som styr och fördelar sådant, även håller inne de, får makt. Expertkunnande: Genom överlägsen kunskap följer personalen ledaren, man litar på sin ledare. Förebild: Ex. en ledare med stark personlig utstrålning, skapar förtroende och sprider positiv energi, anställda följer då gärna sin ledare.
X-teorin innebär en negativ människosyn att människan är lat, initiativlös, flyr ansvar och trygghetsmaximerande. Y-teorin innebär att en ledare tror att genom att beskriva målet löser de anställda själva vägen mot målet. Att människor vill arbeta med ngt meningsfullt, även om lön anses viktigt även i denna teori.
Vi lever i en tid av konstant förändring jämfört med "förr". Man brukar säga att den enda konstanta idag är att saker kommer att förändras. Vad innebär detta för organisationer och i sin tur ledarskapet?Dagens föränderliga samhälle kräver också att ledare kan känna in och anpassa sig efter situation för att genomföra förändring.Vad innebär en Demokratiskt, Auktoritär respektive Låt-gå-ledare?Demokratiskt: Alla deltar i beslut, ledaren ser sig som en del av gruppen, lägre produktivitet, hög kvalité, ofta bra stämning. Auktoritär: Styr via order och direktiv, skapar hög produktivitet, låg självständighet och risk för dålig stämning. Låt-gå-ledare: Passiv ledarstil, låg produktivitet, låg kvalitet, dålig stämning.Vad är skillnaden mellan Transaktionellt ledarskap och Transformativt ledarskap?Transaktionellt: Ett kontrakt där lön utbetalas mot en prestation, ledaren är kunnig och leder genom order, regler, rutiner och uppföljning, ledaren har distanserat förhållningssätt till sina medarbetare. Transformativt: Ledaren e närmare sina medarb., delar med sig av makt o ansvar, vill inspirera medarb.,vänder sig mot de högre behoven i Maslows trappa.Vad skall du tänka på som ledare om/när du utövar just Transformativt ledarskap?Skapa en inspirerande vision om vart man är på väg och sedan bjuda in till diskussion om hur visionen ska uppnås.Vad kännetecknar ett karismatiskt ledarskap, enligt boken och enligt dig?Ledaren ses av följarna som en person med exceptionella egenskaper och kvaliteter, en superman elr superwoman med stark utstrålning, egenskaper som brukar nämnas är att personen är utåtriktad, har bra självförtroende och en stark uppgifts och presentationsorientering.Vilken form av ledarskap är ofta förknippat med karismatiskt ledarskap och varför tror du att det är så?Det transformativa ledarskapet är ofta förknippat med karismatiskt ledarskap.Vad är en intraprenör?Intraprenörer är anställda som tar ansvar för och driver utveckling och förändring, innovation, i det företag eller den organisationen där de arbetarVarför förknippas ledarskap ofta med den manliga könsrollen?Eftersom att forskarna själva oftast varit vita män från medelklassen och studieobjekten eller ledarna har oftast haft samma etnicitet, klass och kön. Ledaren har förknippats med egenskaper som självständig, tävlingsinriktad, självsäker och dominerande, dvs samma egenskaper som man tillskrivit den manliga könsrollen.Hur ser det ut för kvinnor i affärslivet idag? Vad är en eventuell trend?Kvinnliga chefer presterar bättre än manliga, idag är ca 12 av 256 VD i börsbolag kvinnor, generation z -framtidens kvinnliga entreprenörer, nu sjunker andelen kvinnor i ledande positioner, därför ger fler kvinnliga styrelseledamoter bättre resultat, kvinnor uppmärksammas mer o mer, men risk att de tar tid innan kvinnor representeras mer jämlikt i ledande positioner...Vad innebär en s.k. Monokultur?Organisationer som är sammansatta på ett i alla avseenden homogent sätt och likformighet i värderingar och åsikter råder. "Alla tänker ungefär lika"Vad innebär det s.k. glastaket i praktiken?Med det menar man att de finn strukturella och kulturella faktorer som styr rekryteringen av ledare mot män, oavsett om de finns motsvarande kvinnlig kompetens att hitta eller inte.