Summers Greek Vocabulary 26.1

Essentials of New Testament Greek
STUDY
PLAY
δηλόω
I show
εὐλογέω
I bless
εὐχαριστέω
I give thanks
ζάω
I live
ζητέω
I seek
θεάομαι (D)
I see, notice
καλέω
I call
λαλέω
I speak
μαρτυρέω
I bear witness
ὁράω
I see, observe
παρακαλέω
I urge, comfort
περιπατέω
I walk about, live
πληρόω
I fulfill, complete
ποιέω
I do, make
σταυρόω
I crucify
τελειόω
I make perfect, finish
τηρέω
I keep
τιμάω
I honor
φανερόω
I reveal
φιλέω
I love, like
ψηλαφάω
I touch