Konjunktioner (småord)

Term
1 / 35
entweder ... oder
Click the card to flip 👆
Terms in this set (35)
währendmedan, under tidenbevor, eheinnan (2 förslag)nachdemsedan (= efter det att)seitdemalltsedangerade alsjust somsobald wie möglichså snart som möjligtsolangeså länge somsooftså ofta somalssom (i egenskap av)Als Kind wollte ich Arzt werden.Som barn ville jag bli läkare.wiesom (i likhet med)Er ist genauso alt wie ichHan är lika gammal som jag.damitför att, så att (en avsikt)so dassså att (en följd av något)Der Hund bellt, so dass das Baby weint.Hunden skäller, så att babyn gråter. (följd)Du muss aufstehen, damit du nicht zu spät kommst.Du måste gå upp så att du inte kommer för sent.als obsom omweildärför att, eftersomobwohlfastän, även omwennom, under förutsättning attobom... (eller inte)um... zu lesenför att läsaEr legt sich ins Bett, um ein Buch zu lesen.Han lägger sig i sängen för att läsa en bok.anstatt ... zuistället för attohne ... zuutan att