РЕЧНИК НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЕРМИНИ

Алитерация
Click the card to flip 👆
1 / 5
Terms in this set (5)
Алитерация
метрико-хармоничен способ за увеличаване и разнообразяване на речевата експресия, основан върху повторяемостта на еднакви или близки по гласеж съгласни звуци при подчертаването на особено важните по смисъл думи в стиха.
Алюзия
стилистичен и реторичен похват, троп с предназначение да породи впечатление или идея не чрез пряко изразяване, а по асоциативен път.
Анализ
литературоведски прочит на текст, за да бъдат установени или преценени литературно-художествените или литературно-познавателните му качества.
Аналогия
стилистичен похват, при който, за разлика от сравнението, където се съпоставят тъждествени явления и прояви, се установява сходство между неявни, подобни или сродни по някой важен признак явления и прояви.
Антагонист
един от двата основни образа, изразители на противоположни възгледи и интереси.