Only $35.99/year

Orientering/veivalg

Terms in this set (18)

Holdepunkt: Les kart fremover og merk terrengformasjoner som man kan kjenne igjen. Disse blir holdepunkt, som gir referanser på hvor vi er til enhver tid.

Ledelinjer og fanglinjer: En naturlig ledelinje er en eller flere terrengformasjoner som vi kan følge for å holde en bestemt retning. Eks vann, daler, fjellformasjoner. Det å holde høyden kan også fungere som en ledelinje. Samme terrengformasjoner kan brukes som fanglinjer også. De forteller oss at vi har kommet dit eller dit. Kan sette en kurs mot en hytte noe forskutt såfremt man har et oppfang i bakkant av hytten. Anbefalt å også ta ut kompasskurs eller marsjretning.

To primær faktorer vi må ta hensyn til når vi gjør rutevalg i vinterfjellet. Disse er sikkerhet og overskudd. Vi ønsker å gå letteste vei i form av minst mulig energi. To viktige stikkord er å runde og å holde høyde. Prøv å vinne høyde gradvis.

Hvordan gå på kompassmarsj?
Den som er fremst ser fremover i marsjretning og finner seg et fastpunkt å gå til, for så å gjenta. I dårlig sikt kan snøformasjoner hjelpe. Ved svært dårlig sikt kan 3 person kontrollere kurs oftere og rope "skjek kursen" ved feil. Uten fastpunkt må du se på kompasset hele tiden.

Avstand og tidsbruk
Ikke legg opp til for lange strekk om gangen, gir større avvik. En tommelfingerregel er at en gruppe forflytter seg 2-4km i timen i smpkuppert terreng, og at man må legge til 20 min per 100 høydemeter.

Målsøk
Kan brukes i en situasjon med veldig dårlig sikt der en skal finne tilbake leiren igjen. Gå i stadig større firkanter. Gå til du har sikt over der du var.
Marsjretning viser veien vi skal gå. Når vi har tatt ut kurs og nord på kompassnålen ligger over nordpilen. Må regne ut hvor langt vi skal, eks lære antall skritt på 100 meter. Lurt å finne siktepunkter. Solen kan gi en pekepinn på riktig kurs. Kan parallellforskyve kursen: hvis vi må rundt et vann. Legg til 90 grader og fjern 90 når du er rundt. Trekantmetoden byger på at i en likesidet trekant er sidene like lange og vinkelen 60 grader. Vi kan derfor legge til 60 grader til den opprinnelige kursen, gå en viss strekning, la oss si 300 meter på den nye kursen, for deretter å trekke fra 120 grader og gå 300 meter. Da er vi tilbake på den opprinnelige kursen, bare 300 meter lenger framme.

Ekvidistansen er høydeforskjellen mellom hver høydekurve. Normalt ligger den på 20 m. Kartreferanse er viktig for å kunne ha et møtepunkt, kunne samhandle med GPS eller hvis man er skadet og trenger hjelp. Norge bruker UTM-system som en ser med de blå rutene på kartet. De gir avstand fra ekvator (nord-sør) og øst-vest sier avstand fra 0-meridian. En rygg har u form og en søkk(?) har høydekurver som omvendt u-form. Norge ligger på ca. 32V. Videre er det to bokstavkoder for unik kartreferanse. Sunnmøre har LQ og LP.

Krysspeiling brukes når en skal finne ut hvor en er. En trenger 2 holdepunkt som er 90 grader mot hverandre. Synlige prikker i kartet er holdepunkter. Pek kompasset mot eks et fjell i terrenget og vri kompasshuset slik at kompassnålen står riktig. Legg kompasset på kartet med marsjretning mot fjellet og flytt hele kompasset slik at de røde nordpilene matcher de blå strekene på kartet. Her lager du en strek på kartet. Gjør det samme med et punkt i terrenget 90 grader fra første fjell, eks et vann. Sett en strek. Krysset viser hor vi er og derfra kan vi nå ta ut en marsj retning.

Misvisning kommer pga forskjell i magnetisk nord og geografisk nord. Magnetiske flytter på seg. Norge: 3-4 grader vest og 11 grader øst misvisning. Er oppgitt på kart, eks Hjørundfjord ca. 1,6 grader øst trekkes fra, vest legges til kart til terreng. Tenk omvendt hvis det er terreng til kart. Veldig sentralt på Yksnøya.

Kartreferanse: fortelle nøyaktig hvor man er i verden. For å gi en unik kartreferanse trenger du 14 siffer. En begynner med sonebeltebeskrivelse, så øst-vest (inn til skjørtet, opp i skjørtet).(Mulig at sjø har motsatt rekkefølge). Setter 0 mellom for å få nok siffer til GPSen, gir 100 meters nøyaktighet. Eks 32 V 0351 50 68 7350. 32V og 68 er tall basert på verdensbasis. 03 kommer foran fordi det står på kartet. Punktet ligger i rute 51 øst-vest og 73 nord-sør. For å beskrive nøyaktig tegner man en rute på 10x10 og teller at på øst-vest ligger punktet midt på og derfor 5. Setter 0 bak, kunne settet på enda en 0 for mer nøyaktighet. Ser at punktet også ligger midt på nord-sør. Derfor 50 bak 73.

Misvisning: øst er + og vest er -
Fra kompass til kart + på
Fra kart til kompass -