22 terms

Aralin 1: Ang Disiplina ng Kasaysayan

STUDY
PLAY
Ano ang Kasaysayan?
-Mga pangyayaring may saysay sa isang partikular na grupo ng tao
-Informs
-Pilipinong Konsepto
-Uri ng agham panlipunan
...dahil ito'y pag-aaral sa lipunan gamit ang siyentipikong pamamaraan
Ano ang Historiograpiya?
Pagsusulat ng kasaysayan
Ang dalawang uri ng sangguniang pangkasaysayan?
Nakasulat at Di-nakasulat
Halimbawa ng Nakasulat na sanggunian
dokumento, liham, kalendaryo, pahayagan, magasin, kasulatan, aklat, atbp.
Halimbawa ng Di-nakasulat na sanggunian
Labi, fossil, mga arkeolohikal na bagay tulad ng bato, palayok, guho ng bahay, monumento atbp
Ano ang primaryang sanggunian?
sangguniang saksi o kapanahon ng paksa
Ano ang sekundaryang sanggunian?
gumamit ng pangunahing sanggunian
Sino si Leopold Von Ranke?
-German na historyador
-Positivist/Objectivist
-"Tagapagtatag ng siyentipikong kasaysayan."
-Unang nagbigay-diin sa kahalagahan ng paggamit sa primaryang sanggunian upang magkaroon ng awtoridad ang historiograpiya
-Ideyal para sa kanya ang kasaysayan na sinulat ayon sa nangyari lamang: objective
-Malaking natulong sa siyentipikong paraan sa pagsasakasaysayan dahil pinahalagahan niya ang primaryang sanggunian
Ano ang sabi ng historyador na si E.H. Carr?
pananaw ay mahalaga sa historigrapiya
Halimbawa ng pagiging subjective ng historyador
-pagpili ng paksa at wikang gagamit
-pagpili ng mga pangyayaring sa tingin nya'y may kabuluhan para sa paksa
Ano ang tarsila ng mga Muslim?
-Genealogical na ulat ng ninuno ng isang sultan
-Paraan upang mapatunayang kabilang ka sa angkan ni muhammad.
Kailan pumasok ang konsepto ng historia?
kolonyalismong Espanol noong 1565
Ano ang Historia?
-Tala ng mga pangyayaring ayon sa pagkakasunod-sunod nito
-Di kailangang may saysay
-mostly only for entertainment
-kwento
-Banyagang Konsepto
Ano ang Agham Panlipunan?
Tumutukoy sa disiplinang may kaugnayan sa pag-aaral na iba't-ibang aspeto ng lipunan
Ano ang prehistory?
Panahon kung saan wala pang sistema ng pagsusulat
Ano ang kontekstwalisasyon?
Paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na panahon na kinaganapan nito
Ano ang lipunan?
Isang grupo ng tao na:
-magkasama sa isang teritoryo
-halos may parehong kultura
-halos may parehong paraan ng pamumuhay
-relihiyon at sistemang pulitikal
-tradisyon at pagpapahalaga
-parehong pinanggalingan at patutunguhan
Saan mauugat ang wikang Filipino?
wikang Austronesian
Ano ang Pangkat-etnolinggwistiko?
isang pamayanan o grupo ng tao na may sariling wika, kultura at kaugalian
Ano ang mga elemento ng kasaysayan?
Lugar
Panahon
Tao
Sino si Herodotus?
-"Ama ng Kasaysayan"
-Greek na manunulat ng unang salaysay kasaysayan: Ang Digmaang Griyego-Persian/Persian Wars
Ano ang mga Sangkap ng Kasaysayan?
Datos
Interpretasyon