Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Ano ang Kasaysayan?

-Mga pangyayaring may saysay sa isang partikular na grupo ng tao
-Informs
-Pilipinong Konsepto
-Uri ng agham panlipunan
...dahil ito'y pag-aaral sa lipunan gamit ang siyentipikong pamamaraan

Ano ang Historiograpiya?

Pagsusulat ng kasaysayan

Ang dalawang uri ng sangguniang pangkasaysayan?

Nakasulat at Di-nakasulat

Halimbawa ng Nakasulat na sanggunian

dokumento, liham, kalendaryo, pahayagan, magasin, kasulatan, aklat, atbp.

Halimbawa ng Di-nakasulat na sanggunian

Labi, fossil, mga arkeolohikal na bagay tulad ng bato, palayok, guho ng bahay, monumento atbp

Ano ang primaryang sanggunian?

sangguniang saksi o kapanahon ng paksa

Ano ang sekundaryang sanggunian?

gumamit ng pangunahing sanggunian

Sino si Leopold Von Ranke?

-German na historyador
-Positivist/Objectivist
-"Tagapagtatag ng siyentipikong kasaysayan."
-Unang nagbigay-diin sa kahalagahan ng paggamit sa primaryang sanggunian upang magkaroon ng awtoridad ang historiograpiya
-Ideyal para sa kanya ang kasaysayan na sinulat ayon sa nangyari lamang: objective
-Malaking natulong sa siyentipikong paraan sa pagsasakasaysayan dahil pinahalagahan niya ang primaryang sanggunian

Ano ang sabi ng historyador na si E.H. Carr?

pananaw ay mahalaga sa historigrapiya

Halimbawa ng pagiging subjective ng historyador

-pagpili ng paksa at wikang gagamit
-pagpili ng mga pangyayaring sa tingin nya'y may kabuluhan para sa paksa

Ano ang tarsila ng mga Muslim?

-Genealogical na ulat ng ninuno ng isang sultan
-Paraan upang mapatunayang kabilang ka sa angkan ni muhammad.

Kailan pumasok ang konsepto ng historia?

kolonyalismong Espanol noong 1565

Ano ang Historia?

-Tala ng mga pangyayaring ayon sa pagkakasunod-sunod nito
-Di kailangang may saysay
-mostly only for entertainment
-kwento
-Banyagang Konsepto

Ano ang Agham Panlipunan?

Tumutukoy sa disiplinang may kaugnayan sa pag-aaral na iba't-ibang aspeto ng lipunan

Ano ang prehistory?

Panahon kung saan wala pang sistema ng pagsusulat

Ano ang kontekstwalisasyon?

Paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na panahon na kinaganapan nito

Ano ang lipunan?

Isang grupo ng tao na:
-magkasama sa isang teritoryo
-halos may parehong kultura
-halos may parehong paraan ng pamumuhay
-relihiyon at sistemang pulitikal
-tradisyon at pagpapahalaga
-parehong pinanggalingan at patutunguhan

Saan mauugat ang wikang Filipino?

wikang Austronesian

Ano ang Pangkat-etnolinggwistiko?

isang pamayanan o grupo ng tao na may sariling wika, kultura at kaugalian

Ano ang mga elemento ng kasaysayan?

Lugar
Panahon
Tao

Sino si Herodotus?

-"Ama ng Kasaysayan"
-Greek na manunulat ng unang salaysay kasaysayan: Ang Digmaang Griyego-Persian/Persian Wars

Ano ang mga Sangkap ng Kasaysayan?

Datos
Interpretasyon

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording