31 terms

Sylfaen Unit 18

STUDY
PLAY
A i os ei di
I'll go if you go (informal)
Awn ni os ewch chi
We'll go if you go (formal)
Ân nhw os aiff e
They'll go if he goes
Ân nhw os aiff hi
They'll go if she goes
Aiff hi os bydd hi'n braf
She'll go if it's fine
Do i os doi di
I'll come if you come (informal)
Down ni os dewch chi
We'll come if you come (formal)
Dôn nhw os daw e
They'll come if he comes
Dôn nhw os daw hi
They'll come if she comes
Daw hi os bydd hi'n oer
She'll come if it's cold
Ca i beint o gwrw, os cei di rywbeth
I'll have a pint of beer, if you have something (informal)
Cawn ni win coch, os cewch chi rywbeth
We'll have red wine, if you have something (formal)
Caiff e lasied o win, os caiff hi rywbeth
He'll have a glass of wine, if she has something
Caiff hi ddiod, os caiff e rywbeth
She'll have a drink, if he has something
Cân nhw baned o de, os bydd hi'n oer
They'll have a cup of tea, if it's cold
Gwna i ddod i'r cyfarfod
I'll come to the meeting (using gwneud)
Gwna i fynd yn gynnar
I'll go early (using gwneud)
Gwna i weld beth alla i wneud
I'll see what I can do (using gwneud)
Gwna i ofyn i'r tiwtor
I'll ask the tutor (using gwneud)
Gwnawn ni dalu
We'll pay (using gwneud)
Gwnaiff e dalu
He'll pay (using gwneud)
Gwnaiff hi dalu
She'll pay (using gwneud)
Gwnân nhw dalu
They'll pay (using gwneud)
glasied
Glass (a glassful)
Iwerddon
Ireland
naid bynji
Bunjee jump
sbrowts
sprouts
sefyll arholiad
to sit an examination
torri lawr
to break down
ynys
island
ynysoedd
islands
OTHER SETS BY THIS CREATOR