Min omtentamen (dugga) FRÅGOR!!

1. Vilken av följande bokföringsposter har påverkan på resultaträkningen?
Click the card to flip 👆
1 / 30
Terms in this set (30)
11. Vilket av följande motsvarar en "typkontoklass"- Kundkonton - Tillgångskonton - Momskonton - Debetkonton12. En faktura skickas till kund avseende utförda tjänster. Ange det svarsalternativ som motsvarar vilken/vilka av företagets rapporter som påverkas:- Resultaträkning - Balans & Resultaträkning - Balansräkning - Kassaflödesrapport13. Chefen för ett företag köper en godiskartong till de anställda inför jul och nyårshelgen (att ha i företagets fika rum). Efter helgerna kommer chefen tillbaka till arbetet för att göra bokslut. Hen ser då att bara halva godiskartongen tagit slut. Hur påverkar detta bokslut?- Det spela ingen roll, allt blir en kostnad när alla godisar är uppätna - Hälften blir en kostnad för året då godiskartongen köptes in och hälften hör till året efter - Det spelar ingen roll för kostnaden uppstår när chefen tar ut pengarna ur kassan - Hela godiskartongen blir en kostnad vid inköpet14. Vilket av följande påståenden beskriver något viktigt i bokföringslagen?- Bokföringslagen säger att den löpande bokföringen ska avslutas med ett bokslut (eller en årsredovisning) - Bokföringslagen anger hur många bokföringskonton som ett företag ska ha i sin bokföring - Bokföringslagen reglerar vilka bokföringsprogram som företag får använda - En bokföringsskyldig ansvarar inte för bokföringsmaterialets förvaring15. Vilket av följande är en korrekt definition av en intäkt?- Värdet av levererade fakturor - Periodens totala inkomster - Värdet av utförda prestationer - Värdet av inflödet av resurser16. Vi ser en transaktion som bokförts debet ett tillgångskonto och kredit ett annat tillgångskonto. Vad kan det handla om för affärshändelse?- Pengar tas ur kontantkassan för utdelning till aktieägarna - Pengar tas från kontantkassan och har satts in på bank konto - Vi gör ett kontantinköp av en maskin som ska användas i fem år - Företaget tar upp ett banklån som ökar likvida medel17. Vilka av följande är exempel på redovisningsprinciper eller grundläggande antaganden? (Fler svar aktuella!)- Principen om fortlevnad - Försiktighetsprincipen - Matchningspincipen - Principen om monetär enhet18. Ett företag betalar leverantörsskulder. Ange vilket av följande svarsalternativ som visar vilken/vilka rapporter som påverkas- Resultaträkning - Balansräkning - Resultat & balansräkning19. Vilka av begreppen visar tillsammans en organisations skulder?- Tillgångar - eget kapital - Eget kapital + årets resultat - Årets resultat - tillgångar20. Kostnaden för de varor som sålts under året kan vid bokslutet utläsas av ett företags löpande bokföringskonto, hur gör du det?- Genom att läsa av bokföringskontot för varulager - Kostnad sålda varor (KSV) beräknas med hjälp av gällande dagspris så att hänsyn kan tas till värdeminskning och tillämpa lästa värdets princip - Genom att läsa av bokföringskontot för varuinköp - Genom att jämföra kontot för lager med kontot för inköp av varor enligt formeln IB Lager + Inköp under året - UB Lager = KSV21. Vilka av följande grundläggande antaganden kan inte ifrågasättas i redovisningen? (Fler svar aktuella)- Redovisningsperiod - Revisorns yttrandefrihet - Styrelsens ansvarsfrihet - Principen om monetär enhet22. Vad av följande regleras av bokföringslagen?- Räkenskapsår - Krav på att undanröja informationsasymmetri mellan ägare och intressenter - Koncernredovisning - Företagsform23. Vilka konton berörs av transaktionen pengar överförs från kassa till bank?- Kassa kredit och kassa debet - Bank debet och kassa kredit - Bank debet och kredit - Bank kredit och kassa debet24. Vid bokslutet beräknas så kallade obeskattade reserver fram. Vad innebär det?- Det är en reserv av inventarier och dessa beskattas inte - Det är en beräkning av hur mycket skatt som företaget inte har betalat in till Skatteverket - Det är ett sätt att lyfta fram och beskatta resultat tidigare än de har inträffat - Obeskattad reserv är till exempel avsättning till periodiseringsfond och det innebär att årets resultat minskas och därmed årets skatt25. Vilket av följande stämmer angående periodisering?- Genom periodisering blir utgifter kostnader. - Periodisering är en viktig del av den löpande bokföringen - Periodisering innebär att bokföringen görs periodvis26. Företaget du hjälper med redovisning får en faktura på hyra i december, alldeles före bokslutet den 31 december. Hyran avser januari till mars nästa år. Vad händer med denna post i bokslutet?- Hyran har alltid kommit i december vilket gör att perioden januari till mars bokfördes förra bokslutet och därför ska posten vara med. Så att det finns tolv månaders hyreskostnad i resultaträkningen. - Hyresbetalningen bokförs i den löpande bokföringen under december och ingen åtgärd behövs i bokslutet - Hyran flyttas om till ett tillfälligt konto i bokslutet och hamnar som en skuld i balansräkningen - Hyran avser nästa år och ska därför inte vara med i bokslutet utan flyttas med hjälp av en tillfällig bokslutspost. Hyresbetalningen blir en tillgång i balansräkningen.27. Ett företag betalar kontant en ränta och amortering på ett banklån, 20 000 i amortering och 2 000 i ränta. Vilket påstående är rätt gällande affärshändelsen?- Företagets banklån minskar med 22 000 kronor - Företagets skuld minskar med 20 000 kr - Affärshändelsen har ingen effekt i kassaflödesanalysen - Företaget får en kostnad på 22 000 kr28. Följande kan inte anses uppfylla kriterierna för en tillgång:- En resurs som endast kan användas i företaget men som inte kan säljas - En resurs som kommer ge upphov till ett lägre framtida kassaflöde än man hade hoppats på - En resurs som företaget är osäker på om man har kontroll över eller inte - En resurs som kan säljas men som inte längre är till någon helst nytta i företaget29. Vilket av följande påståenden är korrekt gällande bokföring av försäljning av vara eller tjänst?- En vara som säljs men inte betalas ger upphov till en leverantörsskuld - En vara som köps in och betalas kontant innebär en minskning av kontot leverantörsskulder - Vid kontant försäljning kommer bokföringskontot kassa/bank att debiteras - Den moms som uppstår vid försäljning kallas ingående moms30. Varför periodiseras intäkter?- Intäkten avser olika perioder under ett eller flera räkenskapsår och ska belasta rätt period - Perioderna mellan försäljning och betalning är olika långa - Intäkten är inte betald och ska därför periodiseras - Intäkten ska belasta den period som den är inbetald