Pandarayuhan at Populasyong Urban at Rural

STUDY
PLAY
brain drain
pagkaubos ng mga propesyunal sa bansa dahil sa pagtungo nila sa ibang bansa upang doon magtrabaho
desidad ng populasyon
dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado
kalamidad
sakuna; aksidente; kapahamakan
lupalop
kontinente o malaking bahagi ng lupa
pandarayuhan
galaw ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang mamalagi sa isang tiyak na panahon
professional
mga taong nagtapos ng isang kurso o karera at nagagamit ang natapos na ito sa pagtatrabaho o paglilingkod
rural
mga pook na malalayo sa kabayanan at karaniwang tanawin sa mga pook na ito ang malalawak na lupain, malalawak na kagubatanm at ang luntiang paligid dahil sa iba't ibang uri ng pananim
skilled worker
mga manggagawang may sapat na kasanayan at kakayahang isagawa ang isang tungkulin o gawain
sosyo-ekonomiko
kalagayang panlipunan at pangkabuhayan ng isang pamayanan
urban
maunlad na bayan o lungsod na may kasinsinan ang populasyon
225 katao kada isang kilometro kwadrado
densidad ng populasyon sa Pilipinas noong taong 2000
76,504,077
kabuuang populasyon ng Pilipinas noong taong 2000
300,000 kilometer square (km2)
kabuuang sukat ng Pilipinas
Pambansang Punong Rehiyon o National Capital Region
pambasang rehiyong sentro ng industriya, edukasyon, pangangalakal, at kultura