Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

brain drain

pagkaubos ng mga propesyunal sa bansa dahil sa pagtungo nila sa ibang bansa upang doon magtrabaho

desidad ng populasyon

dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado

kalamidad

sakuna; aksidente; kapahamakan

lupalop

kontinente o malaking bahagi ng lupa

pandarayuhan

galaw ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang mamalagi sa isang tiyak na panahon

professional

mga taong nagtapos ng isang kurso o karera at nagagamit ang natapos na ito sa pagtatrabaho o paglilingkod

rural

mga pook na malalayo sa kabayanan at karaniwang tanawin sa mga pook na ito ang malalawak na lupain, malalawak na kagubatanm at ang luntiang paligid dahil sa iba't ibang uri ng pananim

skilled worker

mga manggagawang may sapat na kasanayan at kakayahang isagawa ang isang tungkulin o gawain

sosyo-ekonomiko

kalagayang panlipunan at pangkabuhayan ng isang pamayanan

urban

maunlad na bayan o lungsod na may kasinsinan ang populasyon

225 katao kada isang kilometro kwadrado

densidad ng populasyon sa Pilipinas noong taong 2000

76,504,077

kabuuang populasyon ng Pilipinas noong taong 2000

300,000 kilometer square (km2)

kabuuang sukat ng Pilipinas

Pambansang Punong Rehiyon o National Capital Region

pambasang rehiyong sentro ng industriya, edukasyon, pangangalakal, at kultura

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording