Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Jose Rizal

May sagisag na "Laong Laan" at "Dimasalang

Marcelo H del Pilar

Predikador ng masa

Graciano Lopez Jaena

Nagtatag ng pahayagang "La Solidaridad

Andres Bonifacio

Ama ng demokrasya sa Pilipinas

Antonio Luna

May sagisag na "taga-ilog

Emilio Jacinto

Utak ng Katipunan

Apolinario Mabini

Utak ng himagsikan

Jose Palma

Mandirigmang umaawit sa gitna ng laban

Julian Felipe

Naglapat ng musika ng "Lupang Hinirang

Pascual Poblete

Unang nagsalin ng Noli sa Tagalog.

Doctrina Cristiana

Unang aklat pangrelihiyon
na nalimbag sa Pilipinas.
(1593)‏ sa pamamagitan ng
Silograpiko

NUESTRA SENORA DEL ROSARIO

Aklat ito ni Padre Blancas de San Jose noong 1602 at nalimbag sa Imprenta ng Pamantasan ng Sto. Tomas sa tulong ni Juan de Vera, isang mestisong Intsik

BARLAAN AT JOSAPHAT

Akda ito sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja

Pasyon

Awit tungkol sa pagpapakasakit,
pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo

Urbana at Feliza

Sinulat ni Modesto de Castro at kuwento ng dalawang magkapatid na nagsusulatan

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording