Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Mga Sikat na lugar sa PIlipinas

Taal Lake

matatagpuan pagitan ng Batangas at Tagaytay
Luzon

Hanging Coffins

lugar kung saan nililibing ang mga mahal sa buhay na pumanaw na
matatagpuan sa mountain province
Luzon

Banawe Rice Terraces o Hagdan-Hagdang Palayan

matatagpuan sa Benguet
Luzon
tinatawag na "Payaw" ng mga Ifugao

Hundred Islands

matatagpuan sa Pangasinan
Luzon

Donsol's whale sharks

matatagpuan sa Sorsogon
Luzon

Chocolate Hills

matatagpuan sa Bohol
Visayas

Lapu-lapu Shrine

matatagpuan sa Cebu
Visayas

Boracay

matatagpuan sa Panay
Visayas

San Juanico Bridge

matatagpuan sa Leyte at Samar
Visayas

Cagayan Valley

matatagpuan sa Luzon
composed of the 5 provinces of Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya and Quirino.

Muslim Vintas

matatagpuan sa Jolo
Mindanao

Maria Christina Falls

matatagpuan sa Iligan City
Mindanao

Mt Apo

matatagpuan sa Davao del Sur
Mindanao

Mayon volcano

matatagpuan sa Albay, Bicol
Luzon
may pinakamagandang kono na bulkan

Pearl Farm

matatagpuan sa Samal Island, Davao
Mindanao

Apo Reef

matatagpuan sa Oriental Mindoro
Luzon

Puerto Galera

matatagpuan sa Occidental Mindoro
Luzon

Heritage Houses

nakatayo sa Vigan, Ilocos Sur
Luzon
mga lumang bahay na naitayo nuong panahon ng Kastila

Bundok ng Pulag

pinakamataas na bundok sa Luzon

Baguio

summer Capital ng Pilipinas

Pangasinan

galing sa salitang "asin" dahil ang trabaho ng mga tao dito ay ang paggawa ng asin mula sa dagat

Corregidor

matatagpuan sa Bataan
Luzon
lugar kung saan ipinaglaban ng mga Pilipino ang ating bansa mula sa mga Hapones na nanakop sa atin

Krus sa Mt Samat

pinapaalala sa atin ang Death March

Death March

naglakad sila simula Bataan hanggang Capaz, Tarlac nuong panahon ng pananakop ng Hapon

Mt Pinatubo

matatagpuan sa Pampanga
Luzon
sumabog noong 1991

Bundok Makiling

matatagpuan sa Laguna
Luzon

Talon ng Pagsanjan

matatagpuan sa Laguna
Luzon

Look ng Taal

pinakamaliit na look ng bansa

Palawan

pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas
matatagpuan dito ang Underground river, El NIdo, Coron at TUbbataha Reef

Sinarapan

pinakamaliit na isda sa buong mundo
matatagpuan sa Look Buhi sa Camarines Sur

Butanding

pinakamalaking pating sa buong mundo
matatagpuan sa Donsol, SOrsogon

simbahan ng cagsawa

natabunan nang sumabog ang bulkang Mayon

tamaraw

nanganganib na hayop na matatagpuan sa Mindoro

Emilio Aguinaldo

unang pangulo ng Pilipinas

Jose Rizal

pambansang bayani ng Pilipinas

Saint Paul Subterranean RIver

pinakamahabang underground river

Pilandok o mouse deer

pinakamaliit na hoofed animal

Fort Santiago

dito ikinulong ang ating pambansang bayani

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording