2. Česká historiografie na přelomu 19. a 20. století, spory o Rukopisy a o smysl českých dějin, Gollovi žáci - dvojice Josef Pekař a Josef Šusta

Charakteristika doby
Click the card to flip 👆
1 / 10
Terms in this set (10)
Charakteristika doby
profesionální historiografie, akademická úroveň, přesun historie na univerzitní půdu, institucionalizace vědy (archivy, muzea), financování z veřejných prostředků, rozdělení univerzity na českou a německou část
edice
-česká badatelská expedice ve Vatikánu=Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas
-České sněmy
-Prameny dějiny českých
-Prameny dějin moravských
Periodika
-Český časopis historický (ujímá se ho především Josef Pekař)
-Časopis Musea království českého
-Památky archeologické
-Časopis společnosti přátel starožitností českých -Časopis Matice moravské
-Hlídka (na Moravě)
-Sborník historického kroužku (vycházel v Praze)
-Selský archiv (finanční potíže » zanikl) » nahradil ho Agrární archiv (později Časopis pro dějiny venkova) -Český lid (folklor)
nehistorické časopisy v kterých publikovali historici
- Naše doba ( Masarykovo Athenaeum)
-Měsíčník naše věda (Věda česká)- nejvýznamnější za Šusty
nakladatelství
-Brusík a Kohout (vydávání ČČH)
-Jan Laichert (edice Českých dějin atd.)
-Janna Otty (Ottův slovník naučný)
Goll žáci- 4 linie
1. konzervativní (Josef Pekař, Josef Šusta)
2. progresivní (Václav Novotný, Jaroslav Bidlo)
3. Masarykovská (Ladislav K. Hofman, Julius Glücklich)
4. Na rozhraní nebo sólo (Kamil Krofta, Zdeněk Nejedlý)
Josef Pekař (1870-1937) život
-Největší obhájce Golla, nejspíše ho překonal
-látku čerpal z rodného kraje (díky tomu vyvrátil i pravost Královedvorského rukopisu)
-habilitoval s prací o Vladštejnovi
-spor s Theodorem Mouldsenem o oprávněnost českého národu
- Rektor UK
Josef Pekař (1870-1937) dílo
-Nejstarší kronika česká
-Kniha o Kosti
-České katastry 1654-1718
-učebnice Dějiny československé
-Valdštejn
-Smysl českých dějin (vstoupil do sporu o smysl českých dějin)
Spor o smysl českých dějin
Spor mezi objektivním+ pravdivých vs. ideovým vyprávěním české historie
Spor především mezi Pekařem a TGM
spor vedl k přehodnocení metodologie historické vědy
Josef Šusta (1874-1945) život
-spáchal sebevraždu (za války byl prezidentem akademie věd a umění)
-žák Golla a kolega Pekaře
-studium v Rakousku, stipendium v Římě
-Profesor UK
-jedním z prvních, který vnášel do politických a pozitivistických dějiny jiná témata (hospodářská/sociální)
-člen Pátečníků, kritický vztah k církvi